Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej.

Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.

W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze zagadnienia, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.

Informacje dot. sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:
 • wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
 • dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy i sieci wod.-kan.
 • wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan.
są udzielane przez pracownika Działu Wod.-Kan.


W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez dział eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Podstawą rozliczenia za świadczone przez PGKiW usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników działu zbytu wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.

Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
 • gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie spółki – bez dodatkowych prowizji,
 • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,
 • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez PGKiW na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania wg regulaminu.

Płatności z tytułu świadczonych przez PGKiW Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu.

W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności przez okres przekraczający trzy miesiące zawiadamiamy o zamiarze odcięcia dostaw wody.

W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Podstawą takiego działania jest art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

drukuj (Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-18 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:13

Opis strony

Redaguje: Piotr Gajewski, wydział administracji, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Kościelna 14,
(054) 282 47 70

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-23 12:13:45