Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Dział Księgowości

Za prawidłowe funkcjonowanie Działu Księgowości odpowiada Główna Księgowa – Pani Barbara Kuleszow

Zastępcy Głównej Księgowej – Pani Renata Gajewska

Specjalista d/s płac – Pani Katarzyna Latopolska

Zakres obowiązków i czynności Głównej Księgowej

 1. Do obowiązków Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa należy:
  1. Sporządzanie kalkulacji na wszystkie rodzaje usług realizowane przez Zakład.
  2. Opracowanie planu finansowego Zakładu i nadzór nad jego wykonaniem.
  3. Rozliczanie kosztów własnych i sprzedaży na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej Zakładu oraz bieżąca analiza ekonomiczna wyników finansowych.
  4. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
  5. Przygotowanie i opracowanie doraźnych informacji ekonomiczno – finansowych na polecenie Dyrektora Zakładu.
  6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej Zakładu.
  7. Prowadzenie księgi głównej – ewidencja wszystkich operacji księgowych.
  8. Bieżące zaznajamianie się z nowymi przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz ze zmianami w przepisach prawnych i ich interpretacja w zakresie zagadnień finansowych i podatkowych.
  9. Sporządzanie: deklaracji podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, przelewów zaliczek na podatek, informacji dla pracowników o wysokości uzyskanych dochodów oraz należnego, pobranego podatku.
  10. Sporządzanie deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług VAT.
 2. W celu realizacji swych zadań Główna Księgowa ma prawo:
  1. Określić zasady, w/g których mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości.
  2. Żądać od innych komórek organizacyjnych Zakładu udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji.
  3. Występować do Dyrektora Zakładu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli poszczególnych działów Zakładu.

Zakres obowiązków i czynności Zastępcy Głównej Księgowej

 1. Zakres obowiązków w zakresie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
  1. Rozliczenie poleceń wyjazdów służbowych, wypłaty zaliczek, faktur oraz sporządzanie przelewów do realizacji.
  2. Wstępna kontrola przedkładanej dokumentacji do realizacji.
  3. Sprawdzenie listy płac i zasiłków pod względem rachunkowym.
  4. Przedkładanie dokumentów do naliczeń.
  5. Sporządzanie i dekretowanie bieżąco wyciągi bankowe.
 2. W zakresie spraw finansowo–księgowych.
  1. Prowadzi rejestr kosztów z podziałem na paragrafy oraz na poszczególne działalności.
  2. Dekretacja dokumentów.
 3. W zakresie gospodarki magazynowej.
  1. Prowadzenie kartoteki magazynowej ilościowo – wartościowej materiałów w magazynie.
  2. Księgowanie obrotów metodą przebitkową.
  3. Odpowiada za wstępna kontrolę polegającą na badaniu dokumentów źródłowych pod względem formalnym i cyfrowym, zgodność dowodu Pz z fakturą lub innym dokumentem przychodu materiału.
  4. Badanie zasadności merytorycznej, formalnej i finansowej przed ich zaksięgowaniem na urządzeniach księgowych.
  5. Sporządzanie rozdzielnika do 6-go następnego m-ca.
  6. Bieżące księgowanie dokumentacji magazynowej.
  7. Uzgadnianie stanów księgowych na kartotekach ilościowo – wartościowych z kartoteka magazynową do 15-go następnego miesiąca po kwartale:
   • obustronne podpisywanie kartotek,
   • sporządzanie oświadczenia stwierdzającego zgodność kartotek lub zaistniałych uchybień.
  8. Uzgodnienie salda.
  9. Przestrzeganie przepisów o gospodarce magazynowej.
  10. Rozliczanie spisów z natury.
  11. rozliczanie paliwa do 10-go następnego m-ca.
  12. Prowadzenie tabeli środków trwałych „011”, oraz pozostałych środków trwałych w używaniu „013” na poszczególne grupy zgodnie z klasyfikacją (numer inwentarzowy, stawka umorzeniowa).
   • nalicza umorzenie,
   • uzgadnia z księgowością syntetyczną.
 4. W zakresie planu finansowego i cen.
  1. Do obowiązków należy współudział w opracowaniu planu finansowego Zakładu oraz sporządzanie kalkulacji na wszystkie rodzaje usług, realizowanych przez Zakład.
  2. Wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Zakładu.
  3. Zachowanie tajemnicy służbowej.
  4. Zastępstwo w czasie nieobecności (urlop, chorobowe p. Katarzyny Latopolskiej).

Zakres obowiązków i czynności Specjalista d/s płac

 1. Zakres obowiązków w zakresie płac.
  1. Prowadzenie funduszu płac.
  2. Realizacja funduszu płac.
  3. Kontrola funduszu płac.
  4. Prowadzenie wymaganych rozliczeń.
  5. Prowadzenie instruktażu poprawnego sporządzania dokumentacji płacowej przez pracowników komórek organizacyjnych.
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentacji źródłowej przez komórki organizacyjne.
  7. Naliczenie i sporządzenie wszystkich list płac oraz rozliczenie wszystkich składników wynagrodzeń do ewidencjonowania wypłat i świadczeń.
  8. Sporządzanie wszystkich deklaracji ZUS (DRA, RCA, RMUA i innych...).
  9. Dokonywanie odpisów ZFŚS.
  10. Potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i umowy-zlecenia. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT 11, 40, 88.
  11. Sporządzanie przelewów wynikających z listy płac.
  12. Wydawanie zaświadczeń.
  13. Sporządzanie zestawienia finansowego, oraz rozdzielnika płac do 8-go następnego m-ca.
 2. W zakresie PZU.
  1. Prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem pracowników oraz wypłat z tytułu odszkodowań i innych objętych polisą ubezpieczeniową.
  2. Ponosi odpowiedzialność osobistą związaną z czynnościami wynikającymi ze znajomości przepisów PZU.
 3. W zakresie spraw księgowych.
  1. Prowadzi rejestr zakupu.
  2. Prowadzi ewidencję pożyczek mieszkaniowych.
  3. Bieżąco analizuje zobowiązania zakładu.
  4. Rejestruje zapłaty.
  5. Wystawia polecenie do 10-go następnego m-ca.
  6. Sporządza wymagane zestawienia do 15-go następnego m-ca po kwartale.
  7. Wykonuje polecenia bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Zakładu.
  8. Podczas nieobecności (urlop, chorobowe p. Gajewskiej) sprawdza dokumenty pod względem rachunkowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inż.Bartłomiej Bartczak
  data wytworzenia: 2004-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-28 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-24 12:28

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-24 12:28:18