Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-11.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-11.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Rewers, pgkiw@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 282 47 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku Kościelna 14 po schodach dwustopniowych, brak podjazdu dla niepełnosprawnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych w PGKIW Sp.z o.o.

 • obsługa interesantów odbywa się przy wejściu obok kasy; przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych; pracownicy merytoryczni poszczególnych działów schodzą do interesanta po wcześniejszym wezwaniu dzwonkiem lub pod nr telefonu +48 (54) 282 47 70;
 • każdy pracownik przedsiębiorstwa ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m.in. poinformowania o sposobie załatwienia sprawy.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie budynku firmy może liczyć na pomoc pracowników.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Nie stosuje się.

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on–line

Tłumacz nie jest dostępny on-line w punkcie informacyjnym i na miejscu.

Inne osób informacje

Toalety w budynku Kościelna 14 nie są dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-05-21 09:10

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Metryka

 • opublikował: Magdalena Krasińska-Kaczorek
  data publikacji: 2021-03-30 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6302
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 09:50:28