Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Regulamin pracy
Regulamin pracy zawarty jest w Układzie Zbiorowym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-18 14:40

Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnmej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Na podstawie Działu Jedenastego Kodeksu Pracy wprowadza się w życie niniejszy Układ po uzgodnieniu jego postanowień z zakładową organizacją związkowa oraz zarejestrowaniu.
 2. Postanowienia Układu dotyczą wszystkich pracowników.

II Organizacja pracy

§ 2

 1. Przyjmuje się, że jeśli w układzie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje za pracodawcę prezes zarządu.

§ 3

 1. Zakład pracy jest zorganizowany w sposób określony w regulaminie organizacyjnym.
 2. Pracodawca przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w terminach podanych pracownikom do wiadomości przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń lub w inny
  sposób przyjęty w zakładzie.
 3. W razie nieobecności w pracy kierownika komórki organizacyjnej zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez tego kierownika.
 4. W przypadku nieobecności pracownika, jeśli zachodzi taka potrzeba, jego bezpośredni przełożony wyznacza na ten okres zastępstwo lub rozdziela czynności nieobecnego pracownika pomiędzy innych pracowników danej komórki . W razie gdy jest to niemożliwe do wykonania zgłasza ten fakt swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub pracodawcy, który podejmuje decyzję w tym zakresie.
 5. Pracownik wykonuje polecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego.

III Obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy.

§ 4

Pracodawca szanuje godność i dobra osobiste pracownika.

Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

 1. zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami.,
 2. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników , przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,
  wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 4. terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę,
 5. ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. stwarzanie absolwentom podejmującym zatrudnienie warunki sprzyjające przystosowania się do należytego wykonywania pracy,
 7. stosowanie do możliwości i warunków i w miarę posiadanych środków, zaspokajanie bytowych ,kulturalnych i socjalnych potrzeb pracowników,
 8. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 9. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 10. zaopatrzenie pracowników w niezbędni w procesie pracy narzędzia i materiały, jak również środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze.

§ 5

Uprawnieniem pracodawcy jest:

 1. wydawanie pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy , które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umowa o pracę,
 2. ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz ich egzekwowanie,
 3. korzystanie z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią stosunku pracy /zawartej umowy o pracę/.

§ 6

 1. Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o porządek i czystość stanowiska pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. W szczególności pracownik powinien przestrzegać;
  1. ustalonego czasu pracy
  2. ustalonego w zakładzie porządku.
  3. przepisów i zasad bhp, oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
  4. zasad współżycia społecznego
  5. tajemnicy służbowej dotyczącej funkcjonowania zakładu ,w tym stanu finansów struktury organizacyjnej ,wielkości wynagrodzeń , kontaktów i kontrahentów.
 3. Pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne ,handlowe i organizacyjne, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Obowiązkiem pracownika jest ochrona i zachowanie w tajemnicy danych osobowych.
 5. Pracownik , który rozwiązał stosunek pracy ma obowiązek rozliczyć się wykonania powierzonych zadań , a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą przedmiotów urządzeń i materiałów.

§ 7

 1. Zabrania się pracownikom:
  1. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, strony zawierają umowy o zakazie konkurencji na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
  2. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody bezpośredniego przełożonego.
  3. spożywanie alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie zakładu pracy oraz przychodzenia do pracy po użyciu alkoholu i powyższych środków.
  4. palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi.
  5. wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń będących własnością pracodawcy.
  6. wynoszenie z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów nie będących własnością pracownika.
  7. korzystanie z telefonów pracodawcy i poczty elektronicznej dla celów prywatnych.
 2. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do pracy.
 3. Pracownik, który kwestionuje decyzję przełożonego w tej sprawie może żądać przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości przez pobranie krwi.

§ 8

 1. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionego pracownika należy:
  1. skierować go na wstępne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
  2. doręczyć pracownikowi umowę o pracę spełniającą wymogi określone w art.29 K.p. oraz zapoznać z zakresem jego obowiązków.
  3. poinformować o ryzyku zawodowym związanym z powierzoną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniem.
  4. przeszkolić pracownika w zakresie bhp i ppoż.
  5. zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników występujących na stanowisku pracy, jak również wydać odzież i obuwie robocze, środki czystości.
 2. Bezpośredni przełożony przydziela pracownikowi miejsce pracy, narzędzia oraz zapoznaje go z obowiązkami udzielając wskazówek co do sposobu ich wykorzystania.

IV. Rozkład i porządek czasu pracy.

§ 9

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego do wykonywania pracy. Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany na pracę zawodową a pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by o godzinie określonej w niniejszym regulaminie jako godzina rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
 2. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
 3. Wszystkie soboty są w zakładzie dniami wolnymi od pracy.
 4. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin mają prawo do 15 minutowej przerwy w pracy zaliczanej do czasu pracy. Czas przerwy ustala kierownik komórki organizacyjnej.
 5. Czas pracy pracowników oczyszczalni ścieków i ujęcia wody wynosi 12 godzin na dobę i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w rozliczeniu 3 – miesięcznym.
 6. Pracownikom zatrudnionym w większym wymiarze czasu pracy dziennym niż to wynika z normy czasowej określonej w pkt. 2 niniejszego paragrafu , przysługuje wynagrodzenie jak za pracę godzinach nadliczbowych.
 7. Pracownicy, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków i ujęcia wody oraz dozorców, rozpoczynają prace o godz. 7.00 i kończą o 15.00.
 8. Pracownicy oczyszczalni ścieków pracują w godz. 7-19, 19-7 a ujęcia wody pracują w godz. 6-18, 18-6.
 9. Dozorcy pracują w godz. 15,00- 23,00, 23,00- 7,00 oraz w dni wolne od pracy dodatkowo w godz. 7,00- 15,00 oraz w/g potrzeb.
 10. Pracownicy oczyszczalni ścieków i ujęcia wody oraz dozorca pracują w oparciu o system zmianowy zgodnie z harmonogramem.

§ 10

 1. Praca w godzinach nadliczbowych może być świadczona tylko na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego pracownika w razie szczególnych potrzeb pracodawcy lub usunięcia awarii.
 2. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownik nabywa prawo do dodatku na zasadach określonych w art. 134 K.p.
 3. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika może zostać mu udzielony w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. Pracownikowi nie przysługuje wówczas dodatek, o którym mowa w ust. 2.
 4. W razie potrzeby pracodawca może zlecić pracownikowi pełnienie dyżuru w siedzibie pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy. Czas pełnego dyżuru nie jest czasem pracy, jeśli podczas jego pełnienia pracownik nie wykonywał pracy.
 5. Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru.

§ 11

 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko pracy, wyłączyć komputer i urządzenia towarzyszące oraz zabezpieczyć powierzony mienie pracodawcy, w tym także dokumenty i pieczęcie, narzędzia i urządzenia.
 2. Pracodawcy, którzy opuszczają pomieszczenie pracy jako ostatni mają obowiązek:
  1. zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, zamknąć na klucz szafy, biurka,
  2. sprawdzić czy wyłączone są urządzenia elektryczne i zakręcone są krany,
  3. sprawdzić zamknięcia drzwi i okien,
  4. ewentualnie załączyć urządzenia alarmowe.
 3. W razie stwierdzenia przez pracownika jakiejś awarii jest on zobowiązany zawiadomić odpowiednie służby oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkody.

V. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy.

§ 12

 1. Pracownicy mają obowiązek potwierdzić swoje przybycie do pracy oraz jej opuszczenie przez podpisanie listy obecności w pracy. Właściwy dla danego pracownika sposób określa jego bezpośredni przełożony. Pracodawca może wprowadzić elektronicznie potwierdzona kartę czasu pracy.
 2. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.
 3. W razie gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba
  pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym.
 4. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie dowody w tym zakresie. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
  • decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn –
   przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
 5. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności, z zastrzeżeniem że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) należy dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania pod groźbą sankcji w postaci obniżenia o 25% wysokości zasiłku chorobowego od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy.

§ 13

 1. Każdorazowe opuszczenie zakładu pracy wymaga zgody przełożonego pracownika. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika.
 2. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami jego normalnej pracy oraz w dniu wolnym od pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą pracodawcy wyrażoną w formie pisemnej. Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy, połączone z opuszczeniem siedziby zakładu jak również przebywanie w miejscu pracy poza godzinami normalnej pracy pracownika powinno być odnotowane w rejestrze prowadzonym przez (dział kadr, każdego kierownika działu).
 3. W razie spóźnienia się do pracy obowiązkiem pracownika jest stawienie się do bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia jeśli odpracował czas spóźnienia.
 4. Na wniosek pracownika bezpośredni przełożony może udzielić krótkotrwałego zwolnienia od pracy na załatwienie jakiejś sprawy osobistej lub innej nie związanej z pracą. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że pracownik odpracował czas tego zwolnienia.

VI. Urlopy i inne zwolnienia od pracy.

§ 14

 1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.
 2. Pracodawca udziela urlopów pracownikom w oparciu o roczne, plany urlopów oraz na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego. Wnioski pracowników powinny obejmować przynajmniej jedna część urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników: - do 25 stycznia danego roku kalendarzowego.
 4. Termin urlopu może zostać przesunięty na umotywowany wniosek pracownika oraz z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.
 5. W okolicznościach wyjątkowych, które nie były znane w momencie udzielania urlopu, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu zwracając poniesione koszty.
 6. Urlopy nie wykorzystane w danym roku udzielane są do końca I kwartału roku następnego.

§ 15

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
 2. W szczególności pracodawca zwalnia pracownika:
  1. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
  2. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  4. na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji; dotyczy to także pracownika będącego strona lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,
  5. na czas niezbędnych do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
  6. wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

§ 16

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
  1. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze,
  2. na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na podstawie wniosku właściwej terytorialnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
  3. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.
 2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
  1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieka.
 3. Za czas zwolnienia, o którym mówią postanowienia § 15 ust. 2 pkt 4,5 i § 16 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W pozostałych sytuacjach pracodawca na wniosek pracownika wydaje zaświadczenia określające wysokość utraconego wynagrodzenia.

VII. Kary porządkowe.

§ 17

 1. Za nieprzestrzeganie pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych, pracodawca może stosować wobec pracownika:
  1. karę upomnienia,
  2. karę nagany.
 2. Nie można zastosować kary nagany po upływie 2 tygodni od powzięcia przez przełożonego pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy pracownik dopuścił się tego naruszenia. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 3. Karę stosuje pracodawca na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.
 4. W terminie 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. Decyzję w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu podejmuje Prezes Zarządu po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Brak odpowiedzi na sprzeciw w ciągu 14 dni oznacza jego uwzględnienie.
 5. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. W uznaniu osiągnięć w pracy i nienagannego zachowania pracodawca może anulować karę wcześniej.

VIII. Wynagrodzenie za pracę.

Regulacje ogólne.

§ 18

 1. Wynagrodzenie za pracę ustala się w taki sposób, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
 2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 30.11.2002r. – Dz. U. Nr 200 poz. 1679.
 3. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inna osobę.
 4. Wynagrodzenie przysługuje za prace wykonana. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
 5. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe składniki wynagrodzenia za pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu wykonywanej pracy ustalonego w umowie o pracę.

IX. Zasady wynagrodzenia za pracę.

§ 19

 1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie z kategorii zaszeregowania pracowników i faktycznie przepracowanego czasu pracy.
 2. Za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy mogą być wypłacane pracownikowi następujące składki wynagrodzenia:
  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. dodatek funkcyjny,
  3. dodatek za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  4. dodatek nocny,
  5. premia uznaniowa,
  6. wynagrodzenie za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika,
 3. Ponadto pracownikom przysługują następujące świadczenia związane z pracą:
  1. nagroda jubileuszowa,
  2. wynagrodzenie za czas choroby,
  3. świadczenie urlopowe,
 4. diety i inne należności z tytułu podróży służbowej,
 5. odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 6. odprawa pośmiertna.

§ 20

 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustalane jest w momencie przyjmowania do pracy w trybie negocjacji z pracownikiem i po uwzględnieniu opinii bezpośredniego przełożonego. w oparciu o wykaz stanowisk i tabelę płac następuje zaszeregowanie pracownika do kategorii osobistego zaszeregowania.
 2. Taryfikator kwalifikacyjny (wykaz stanowisk) obejmujący wszystkie stanowiska występujące u pracodawcy, wymagane kwalifikacje pracownika i kategorie zaszeregowań zawiera załącznik nr 1.
 3. Tabele stawek wynagrodzenia miesięcznego zawarte są w załączniku.

§ 21

Ustala się, że zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w drodze awansu, a ponadto w razie:

 1. zmian stawek płac w tabeli,
 2. istotnej zmiany zakresu obowiązków pracownika,
 3. zmiany stanowiska pracy,
 4. podniesienia kwalifikacji przez pracownika.

§ 22

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, wynikające z jego osobistego zaszeregowania. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego ustawowego wynagrodzenia a pracę.
 2. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przepisu. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
 3. Pracodawca może na czas przestoju niezawinionego przez pracownika powierzyć mu inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego powyżej. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

§ 23

 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 2. Jeżeli wada produktu lub usług została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usług, z tym że czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 24

 1. Pracownikom młodocianym przysługuje prawo do wynagrodzenia:
   1. za okres nauki zawodu w wysokości:
    1. w pierwszym roku nauki – 4%
    2. w drugim roku nauki – 5%
    3. w trzecim roku nauki – 6%
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS,
  1. za okres przyuczenia do określonej pracy – 4% ww. wynagrodzenia.

§ 25

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych kierujących zespołem pracowników oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
 2. Dodatek może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem zespołem, koordynującym wykonania określonych zadań.

§ 26

 1. Pracownikom może być przyznawana premia uznaniowa w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Premie przyznaje pracodawca biorący pod uwagę:
  1. wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika,
  2. staranność pracy wykonywanej przez pracownika,
  3. przestrzeganie dyscypliny pracy,
  4. absencję (także chorobową),
  5. stosunek do współpracowników oraz interesów (klientów).

§ 27

 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zgonie z załącznikiem nr 2:
  • 0,22 zł/godz. dla I stopnia uciążliwości lub szkodliwości,
  • 0,44 zł/godz. dla II stopnia uciążliwości lub szkodliwości,
  • 0,66 zł/godz. dla III stopnia uciążliwości i szkodliwości,
  • 0,88 zł/godz. dla IV stopnia uciążliwości i szkodliwości.
 2. Dodatek wypłacony jest za czas efektywnej pracy w warunkach uciążliwych lub szkodliwych.

§ 28

 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości:
  1. 50% wynagrodzenia – za pracę w dni powszednie oraz w niedzielę i święta będące dniami pracy,
  2. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedzielę lub święta nie będące dniami pracy. Dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy z wyj. §9 p.6 oraz pracy w/w w p.1.
 2. Dodatek, nie przysługuje za pracę w niedzielę lub w święto normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu.
 3. Główny księgowy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy oraz zastępcy tych osób, wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
 4. Powyższym pracownikom przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, święto i dni ustawowo wolne od pracy

§ 29

 1. Za czas dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, pracownikowi który nie otrzymał w zamian za ten dyżur czasu wolnego, przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania.
 2. Za czas dyżuru pełnionego w domu przysługuje tylko czas wolny.

§ 30

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje poza normalnym wynagrodzeniem wynagrodzenie dodatkowe za każdą godzinę pracy w porze nocnej w godzinach 2200 a 600, w wysokości 20% ze średnią stawka godzinową w wysokości 6.50 zł/godz. co stanowi 1,30 zł/godz. lecz nie więcej niż za 8 godzin.

X. Wypłacanie wynagrodzeń i potrącenia.

§ 31

 1. Wynagrodzenie za pracę ustalone w stawce miesięcznej jest wypłacane z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca z wyjątkiem pracowników na stanowiskach nierobotniczych dla których wynagrodzenie jest wypłacane 25 dnia miesiąca.
 2. Składki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
 3. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta oraz w porze nocnej wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.
 4. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
 5. Indywidualne wynagrodzenia pracownika objęte są tajemnicą służbową.

§ 32

Wynagrodzenia wypłacane są w formie pieniężnej do rąk pracownika lub przelewem na konto bankowe pracownika.

§ 33

 1. Za wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 2. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia. Przy zbiegu egzekucji świadczeń alimentacyjnych z egzekucją innych należności lub potrąceniami zaliczek udzielonych pracownikowi, potrącenia nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia. Przy zbiegu egzekucji innych należności niż alimentacyjne z potrąceniami udzielonych pracownikowi zaliczek, potrącenia nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia. Kwoty wynagrodzenia wolnego od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne określają odrębne przepisy.

XI. Świadczenia pieniężne związane z pracą.

§ 34

 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy w skutek:
  1. choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia z tym, że pierwszy tydzień zwolnienia lekarskiego, które trwa do 6 dni jest nieodpłatny.
  2. wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
 4. Za czas niezdolności do pracy z przyczyn określonych powyżej trwających dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60,poz. 636 z późn. zm.).

§ 35

 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
  • po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia,
 2. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wliczam się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz zasadniczej służby wojskowej.
 3. W razie równoczesnego powstawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z nich.
 4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
 5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w aktach brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
 7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze, wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę jubileuszową oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego a urlop wypoczynkowy.
 8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 9. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od dnia wypłaty nagrody upłynie okres uprawniający do nagrody wyższego stopnia, wypłacana zostaje różnica między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

§ 36

Pracownikowi za czas podróży służbowej w kraju i poza jego granicami przysługuje dieta i inne należności według stawek ustalonych w obowiązujących przepisach.

§ 37

 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania, po jego rozwiązaniu, zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna.
 2. Wysokość tej odprawy jest zależna od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy; do którego dolicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w skutek zmian organizacyjnych spowodowanych przejęciem zakładu pracy w całości lub w części przez innego pracodawcę, który stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowym stosunku pracy między poprzednim pracodawcą zatrudniającym zmarłego pracownika.
 3. Wysokość odprawy wynosi:
  1. jednomiesięczne wynagrodzenie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. trzymiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  3. sześciomiesięczne wynagrodzenie jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

XII. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.

§ 38

 1. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników przez zagwarantowanie wszystkim zatrudnionym warunków bezpieczeństwa pracy.
 2. Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym występującym w zakładzie, stanowisko pracy gdzie gdzie występują zagrożenia dla zdrowia pracowników, przed którymi należy się chronić przez używanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

§ 39

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy pracodawca:
  • zapewnia bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz sprawność ochrony i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz z przepisami o ochronie ppoż. i prowadzi w tym zakresie systematyczne szkolenie pracowników,
  • kieruje pracowników na profilaktyczne badanie lekarskie, kontroluje szczególnie stan zdrowia pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
  • wydaje pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • wydaje szczegółowe instrukcje w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

§ 40

 1. Powyższym obowiązkom pracodawcy odpowiadają następujące obowiązki pracownika. Podstawowym jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności powinnością pracownika jest:
  1. znajomość problematyki bhp z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  2. wykonywaniem pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu (stanowisku) pracy,
  4. stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
  6. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
  7. współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 2. Badania okresowe zgodnie z zaleceniem lekarskim odbywają się:
  1. pracowników administracyjno-biurowych – 1 raz na 2 lata,
  2. pracowników zatrudnionych przy (produkcji) 1 raz do roku.

§ 41

Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy tylko wtedy, kiedy pracownik posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, po odbyciu szkolenia wstępnego w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz po wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej także w ubranie i odzież roboczą.
W razie niespełnienia tych wymogów z winy pracownika, nie może on zostać dopuszczony do pracy, a jego nieobecność w pracy z tej przyczyny uznaje się za nieusprawiedliwioną.

§ 42

 1. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na określonych stanowiskach pracy. Rodzaje tych środków na poszczególnych stanowiskach pracy określa zarządzenie wewnętrzne pracodawcy.
 2. Asortyment odzieży i obuwia roboczego przysługujących pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy i okresy ich używalności określa odpowiednia tabela tej odzieży i obuwia roboczego, która wprowadza pracodawca zarządzeniem.
 3. Środki ochrony oraz odzieży powierza się pracownikom tak jak inne mienie pracodawcy powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.
 4. Pracodawca przydziela pracownikom środki higieny osobistej w ilości niezbędnej do zachowania czystości.

XIII. Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych.

§ 43

 1. W zakresie ochrony pracowników młodocianych oraz kobiet stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych.
 2. Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym, których zatrudniono w celu odbywania przygotowywania zawodowego, ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym )Dz. U. Nr 85, poz. 500 z późn. zm.) oraz prac wzbronionych kobietom, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. (Dz. U. Nr 114, poz. 545).
 3. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
 4. Pracownica zatrudniona przez 8 godzin dziennie, karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie, także przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekraczają 6 godzin, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

XIV. Przepisy końcowe.

§ 44

Przewidziane regulacje płac, będą stosowane w miarę posiadanych środków.

§ 45

 1. Układ zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Zmiana unormowań układu następuje pod rygorem nieważności w formie protokółu dodatkowego w tym samym trybie co jego ustanowienie.

§ 46

W sprawach będących przedmiotem regulacji niniejszego układu w nim nie unormowanych maja zastosowanie przepisy prawa pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-18 14:41

Opis strony

Redaguje: Piotr Gajewski, wydział administracji, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2003-12-18 14:41:59