Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Regulamin organizacyjny

Część I. Postanowienia ogólne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim powstało z dniem 01 stycznia 2002 roku na Podstawie Uchwały Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30.08.2001 nr XXXIV/191/01 oraz UMOWA SPÓŁKI (akt notarialny) z dnia 04.10.2001 nr 4475/2001. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski. Organem nadzorującym i kontrolnym jest RADA NADZORCZA w składzie trzech osób, powoływana przez ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. Wspólników reprezentuje ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW którym jest Zarząd Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. zwana dalej „Spółką” posiada jednoosobowy ZARZĄD.

Część II. Zakres działania.

Zakres działania Spółki jest ściśle określony w UMOWIE SPÓŁKI.

Część III. Struktura organizacyjna.

§ 1.

Regulamin organizacyjny określa zasady funkcjonowania Spółki. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik nr 1 zawierający Schemat Organizacyjny Spółki.

§ 2.

Spółka jest podzielona na następujące działy;

 • Zarząd – Prezes Zarządu - PZ,
 • Księgowo – Finansowy – Główny Księgowy - KF,
 • Radca Prawny - RP,
 • Kadry i Administracja - KA,
 • Wodociągi i Kanalizacja - WK,
 • Usługi Komunalne - UK,
 • Administracja Domów Mieszkalnych - ADM.

§ 3.

 1. Spółka zarządza jednoosobowo PREZES ZARZĄDU na podstawie Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu.
 2. Zakres działania Spółki określony jest w UMOWIE SPÓŁKI.
 3. Poszczególnymi działami kierują kierownicy podlegli bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 4. Kierownicy działów są osobiście odpowiedzialni za prawidłowe, zgodne z wiedzą techniczna, obowiązującymi przepisami i bezpieczne wykonanie postawionych przed działami zadań.

Część IV. – Zakres działania.

§ 4.

 1. Prezes Zarządu:
  • Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Spółki, zakresów obowiązków, uprawnień i zakresu odpowiedzialności kierowników działów i pracowników samodzielnych,
  • Ustalenie struktury organizacyjnej,
  • Nadzór nad dyscypliną pracy, BHP, przestrzeganiem tajemnicy służbowej i państwowej,
  • Ustalenie zasad obiegu wewnętrznego dokumentów,
  • Wyznaczenie kierowników i przebiegu kontroli wewnątrzzakładowej,
  • Nadzór nad działalnością finansową Spółki,
  • Podpisywanie pism i dokumentów zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa,
  • Rozliczanie poszczególnych działów z wykonania zadań rzeczowych i finansowych.
 2. Prezes zatwierdza:
  • Plan finansowy Spółki,
  • Kalkulacje,
  • Pisma w sprawach osobowych dotyczące zatrudnienia, zwolnienia, urlopowania, awansowania, karania i wynagradzania pracowników,
  • Dokumenty dotyczące obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi o charakterze rozliczeniowym, czeki, przelewy, dokumenty płacowe, umowy, zlecenia i zarządzenia wewnętrzne.

§ 5.

Zakres działań poszczególnych działów.

 1. Dział finansowo-księgowy – Główny Księgowy:
  • Opracowanie, wspólnie z prezesem i kierownikami pozostałych działów, planu finansowego Spółki i9 nadzór nad jego realizacją,
  • Prowadzenie działalności finansowej i kasowej,
  • Prowadzenie ewidencji księgowych i finansowych,
  • Sporządzanie sprawozdań,
  • Prowadzenie i koordynacja kontroli wewnętrznej,
  • Opracowywanie i wdrażanie instrukcji i wytycznych z zakresu organizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz obrotu materialnego zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości,
  • Kontrola dyscypliny finansowej i nadzór nad prawidłowym korzystaniem z poszczególnych funduszy,
  • Nadzór i koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów,
  • Terminowe egzekwowanie należności i terminów realizacji zobowiązań,
  • Nadzorowanie i kontrolowanie operacji finansowych pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • Analizowanie i rozliczanie kosztów poszczególnych działów,
  • Kalkulowanie wspólnie z działami wykonującymi usługi, usług wykonywanych przez spółkę,
  • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwentaryzacji,
  • Opracowywanie analiz ekonomicznych,
  • Nadzór nad całokształtem spraw finansowo-księgowych Spółki.
 2. Administracja domów mieszkalnych:
  • Zarządza i administruje Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na podstawie umowy zawartej z właścicielem i w zakresie ujętym tą umową,
  • Administruje Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie odrębnych umów i w zakresie objętym tymi umowami,
  • Wykonuje prace remontowo-budowlane na zlecenie zarządcy,
  • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.
 3. Usługi komunalne:
  • Wykonywanie usług komunalnych na podstawie i w zakresie objętym umowami z poszczególnymi usługodawcami indywidualnymi i instytucjami,
  • Prowadzi gospodarkę sprzętem transportowym Spółki.
  • Wykonuje dodatkowe prace i usługi zlecone przez Zarząd Spółki,
  • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.
 4. Kadry i administracja:
  • Całokształt spraw kadrowych Spółki zgodnie z KP i KSH,
  • Akta osobowe,
  • Prowadzenie sekretariatu,
  • Zaopatrzenie w niezbędne druki oraz materiały biurowe,
  • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • Urlopy,
  • Współpraca z kuratorami sądowymi,
  • Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez Zarząd Spółki.
 5. Usługi wodno-kanalizacyjne:
  • Opracowanie planów remontów i inwestycji wod.-kan.,
  • Współpraca z biurami projektowymi,
  • Uzgodnienia dokumentacji technicznej i wydawanie warunków technicznych,
  • Odbiór techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • Ewidencjonowanie sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej,
  • Eksploatacja ujęcia wody,
  • Współpraca z PIS, WIOŚ,
  • Fakturowanie wykonanych usług,
  • Ewidencjonowanie majątku trwałego,
  • Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • Usuwanie awarii sieci wod.-kan.,
  • Wykonywanie usług specjalistycznych dla ludności i firm,
  • Organizowanie obsługi w zakresie sprzedaży wody i pobieranie opłat za odprowadzane nieczystości płynne,
  • Prowadzenie ewidencji odbioru usług,
  • Gospodarka wodomierzowa,
  • Zaopatrzenie Spółki w potrzebne materiały,
  • Gospodarka magazynowa,
  • Eksploatacja oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami PN i DTR,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji oczyszczalni,
  • Nadzór nad pracą samochodów asenizacyjnych,
  • Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez Zarząd Spółki,
  • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.

drukuj (Regulamin organizacyjny)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-18 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-31 10:07

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9901
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2003-12-31 10:07:06