Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Regulamin organizacyjny
Część I. Postanowienia ogólne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim powstało z dniem 01 stycznia 2002 roku na Podstawie Uchwały Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30.08.2001 nr XXXIV/191/01 oraz UMOWA SPÓŁKI (akt notarialny) z dnia 04.10.2001 nr 4475/2001. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski. Organem nadzorującym i kontrolnym jest RADA NADZORCZA w składzie trzech osób, powoływana przez ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. Wspólników reprezentuje ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW którym jest Zarząd Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. zwana dalej „Spółką” posiada jednoosobowy ZARZĄD.

Część II. Zakres działania.

Zakres działania Spółki jest ściśle określony w UMOWIE SPÓŁKI.

Część III. Struktura organizacyjna.

§ 1.

Regulamin organizacyjny określa zasady funkcjonowania Spółki. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik nr 1 zawierający Schemat Organizacyjny Spółki.

§ 2.

Spółka jest podzielona na następujące działy;
● Zarząd – Prezes Zarządu - PZ
● Księgowo – Finansowy – Główny Księgowy - KF
● Radca Prawny - RP
● Kadry i Administracja -KA
● Wodociągi i Kanalizacja -WK
● Usługi Komunalne -UK
● Administracja Domów Mieszkalnych -ADM

§ 3.

1. Spółka zarządza jednoosobowo PREZES ZARZĄDU na podstawie Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu.
2. Zakres działania Spółki określony jest w UMOWIE SPÓŁKI.
3. Poszczególnymi działami kierują kierownicy podlegli bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
4. Kierownicy działów są osobiście odpowiedzialni za prawidłowe, zgodne z wiedzą techniczna, obowiązującymi przepisami i bezpieczne wykonanie postawionych przed działami zadań.

Część IV. – Zakres działania.

§ 4.

1. Prezes Zarządu:

● Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Spółki, zakresów obowiązków,
uprawnień i zakresu odpowiedzialności kierowników działów i
pracowników samodzielnych,
● Ustalenie struktury organizacyjnej,
● Nadzór nad dyscypliną pracy, BHP, przestrzeganiem tajemnicy służbowej i
państwowej,
● Ustalenie zasad obiegu wewnętrznego dokumentów,
● Wyznaczenie kierowników i przebiegu kontroli wewnątrzzakładowej,
● Nadzór nad działalnością finansową Spółki,
● Podpisywanie pism i dokumentów zgodnie z zasadą jednoosobowego
kierownictwa,
● Rozliczanie poszczególnych działów z wykonania zadań rzeczowych i
finansowych.

2. Prezes zatwierdza:

● Plan finansowy Spółki,
● Kalkulacje,
● Pisma w sprawach osobowych dotyczące zatrudnienia, zwolnienia,
urlopowania, awansowania, karania i wynagradzania pracowników,
● Dokumenty dotyczące obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi o
charakterze rozliczeniowym, czeki, przelewy, dokumenty płacowe,
umowy, zlecenia i zarządzenia wewnętrzne.

§ 5.

Zakres działań poszczególnych działów.

1. Dział finansowo-księgowy – Główny Księgowy.
● Opracowanie, wspólnie z prezesem i kierownikami pozostałych działów,
planu finansowego Spółki i9 nadzór nad jego realizacją,
● Prowadzenie działalności finansowej i kasowej,
● Prowadzenie ewidencji księgowych i finansowych,
● Sporządzanie sprawozdań,
● Prowadzenie i koordynacja kontroli wewnętrznej,
● Opracowywanie i wdrażanie instrukcji i wytycznych z zakresu organizacji
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz obrotu materialnego
zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości,
● Kontrola dyscypliny finansowej i nadzór nad prawidłowym korzystaniem z
poszczególnych funduszy,
● Nadzór i koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów,
● Terminowe egzekwowanie należności i terminów realizacji zobowiązań,
● Nadzorowanie i kontrolowanie operacji finansowych pod względem
legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
● Analizowanie i rozliczanie kosztów poszczególnych działów,
● Kalkulowanie wspólnie z działami wykonującymi usługi, usług
wykonywanych przez spółkę,
● Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwentaryzacji,
● Opracowywanie analiz ekonomicznych,
● Nadzór nad całokształtem spraw finansowo-księgowych Spółki.

2. Administracja domów mieszkalnych.

● Zarządza i administruje Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski na podstawie umowy zawartej z właścicielem i w
zakresie ujętym tą umową,
● Administruje Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie odrębnych
umów i w zakresie objętym tymi umowami,
● Wykonuje prace remontowo-budowlane na zlecenie zarządcy,
● Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.

3. Usługi komunalne.

● Wykonywanie usług komunalnych na podstawie i w zakresie objętym
umowami z poszczególnymi usługodawcami indywidualnymi i
instytucjami,
● Prowadzi gospodarkę sprzętem transportowym Spółki.
● Wykonuje dodatkowe prace i usługi zlecone przez Zarząd Spółki,
● Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.

4. Kadry i administracja.

● Całokształt spraw kadrowych Spółki zgodnie z KP i KSH,
● Akta osobowe,
● Prowadzenie sekretariatu,
● Zaopatrzenie w niezbędne druki oraz materiały biurowe,
● Prowadzeni9e rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
● Urlopy,
● Współpraca z kuratorami sądowymi,
● Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez Zarząd Spółki.

5. Usługi wodno-kanalizacyjne.

● Opracowanie planów remontów i inwestycji wod.-kan.
● Współpraca z biurami projektowymi,
● Uzgodnienia dokumentacji technicznej i wydawanie warunków
technicznych,
● Odbiór techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
● Ewidencjonowanie sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej,
● Eksploatacja ujęcia wody,
● Współpraca z PIS, WIOŚ,
● Fakturowanie wykonanych usług,
● Ewidencjonowanie majątku trwałego,
● Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
● Usuwanie awarii sieci wod.-kan.,
● Wykonywanie usług specjalistycznych dla ludności i firm,
● Organizowanie obsługi w zakresie sprzedaży wody i pobieranie opłat za
odprowadzane nieczystości płynne,
● Prowadzenie ewidencji odbioru usług,
● Gospodarka wodomierzowa,
● Zaopatrzenie Spółki w potrzebne materiały,
● Gospodarka magazynowa,
● Eksploatacja oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami PN i DTR,
● Prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji oczyszczalni,
● Nadzór nad pracą samochodów asenizacyjnych,
● Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez Zarząd Spółki,
● Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP.

drukuj (Regulamin organizacyjny)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-18 14:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2003-12-31 10:07

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2003-12-31 10:07

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dane kontaktowe

54 282 47 70

pgkiw@wp.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 154498
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-20 12:25

Stopka strony