Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
PRZETARG NIEOGRANICZONY - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-02 12:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-05-02
Data końca składania ofert: czwartek 2018-05-17 godz. 14:00
Oznaczenie: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Szczegółowa informacja:
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.
 
           Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II"
  Unieważnienie nastąpiło z przyczyn proceduralnych.   

 

Załącznik nr 11 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
na
roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Aleksandrów Kujawski – etap II”
Strona 1 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
2. Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce realizacji Zamówienia: Teren realizacji położony jest w województwie kujawsko-pomorskim,
powiecie aleksandrowskim, w mieście Aleksandrów Kujawski.
4.Wszystkie wartości wyszczególnione w niniejszym dokumencie podane zostały z należytą
starannością, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Odchylenia od podanych
parametrów mogą wystąpić ze względu na przyjęty poziom dokładności obliczeń, sposób obliczeń,
a także nieznaczne zmiany rzeczywistych parametrów w granicach dopuszczalnych przez
obowiązujące przepisy prawa i dobrą praktykę budowlaną.
5. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami
odpowietrzająco- napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężonymi oraz niezbędnymi
przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
2) Zamówienie swoim zasięgiem obejmuje w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawski
następujące zlewnie:
- Zlewnie Z1 (część);
3) W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację sześciu części:
część nr 1 - ul. Wyspiańskiego Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-3 rys.nr 37,
TOM I/C-4 rys.nr 45 i TOM I/C-5 rys.nr 53 na
odcinku od studni S90 / 1 – S do studni S90/9
w zlewni sanitarnej Z1. Odejście do ulic:
Parkowa i Lipowa.
część nr 2 - ul. Dworcowa Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Strona 2 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-5 rys.nr 53,
TOM I/C-6 rys.nr 60 i rys. nr 65 na odcinku od
studni S90/9 do studni S16/3 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni S16/2
do studni S16/1/1 i S16/1/2 TOM I/C-6 rys.nr
60 i rys. nr 65 w zlewni sanitarnej Z1. z dnia
15.02.2010r. Odejście do ulic: Kościelna.
część nr 3 - ul. Dworcowa (przejście pod torami) Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej, roboty ziemne, roboty
drogowe związane z odtworzeniem po całej
szerokości nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu oraz przecisk
pod torami. Zakres obejmuje realizację sieci
kanalizacyjnej na odcinku od studni S16/3 do
studni S16/2 TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. Odejście do ulic: brak.
część nr 4 - ul. Chopina Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu. Zakres
obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-6 rys.nr 64 i
rys. nr 65 oraz TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni
S16/1/1 do studni S2/1 TOM I/C-7 rys. nr 70
w zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Szeroka, Okrzei,
Piłsudskiego, Górna, Łąkowa, Kościuszki,
Drzewna, Czysta, Bojowników o Wolność i
Demokrację i Akacjowa.
część nr 5 - ul. Sikorskiego Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu. Zakres
obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
Strona 3 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
części opisowej oraz TOM I/C-6 rys.nr 64 i
rys. nr 65 oraz TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni S66/1
do studni S66/8 TOM I/C-7 rys. nr 70 w
zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Szczygłowskiego i Targowa.
część nr 6 - ul. Narutowicza Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-5 rys.nr 53,
TOM I/C-6 rys.nr 60, rys. nr 65 i TOM I/C-6
rys.nr 59, TOM I/C-5 rys.nr 52 i rys.nr 59,
TOM I/C-4 rys.nr 44 na odcinku od studni
S16/1/2 do studni S44/23 w zlewni sanitarnej
Z1. A także pozwoleniem na budowę
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: DW-
1/2010 na odcinku od studni S16/1/1 do
studni S16/1/2 TOM I/C-6 rys.nr 60 i rys. nr
65 w zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Tartaczna, Boczna, 8 Marca.
4) Zestawienie długości sieci - kanalizacja grawitacyjna
Kanalizacja grawitacyjna – zakres kwalifikowany
część zamówienia
Średnica
nominalna
Ø 500 [m]
Średnica
nominalna
Ø 400[m]
Średnica
nominalna
Ø 315[m]
Średnica
nominalna
Ø 250 [m]
Średnica
nominalna
Ø 200 [m]
Średnica
nominalna
Ø 160 [m]
Razem
[m]
część nr 1 - ul.
Wyspiańskiego 494,00 0,00 0,00 50,00 50,00 36,00 630,00
część nr 2 - ul. Dworcowa 363 0 0 4 0 19 386,00
część nr 3 - ul. Dworcowa
(przejście pod torami) 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
część nr 4 - ul. Chopina 575,50 0,00 7,00 11,00 200,00 0,00 793,50
część nr 5 - ul. Sikorskiego 289,5 7,00 0 6 15,5 24 342,00
część nr 6 - ul. Narutowicza 878,00 13,00 40,00 40,00 0,00 78,00 1 049,00
RAZEM 2 646,00 20,00 47,00 111,00 265,50 157,00 3 246,50
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 3 246,5 m kanałów grawitacyjnych
Strona 4 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
6. Opis podstawowych obiektów i urządzeń: zgodny z dokumentacją projektową stanowiącą
załącznik do siwz.
7. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają
się:
· Projekty budowlano- wykonawcze,
· Przedmiary robót – jako dokumenty uzupełniające.
Część dokumentacji projektowej jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.pgkiw.pl/. Dokumentacja projektowa w formie
papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA!
Projekty budowlano-wykonawcze, będące załącznikami do wydanych decyzji pozwoleń na
budowę, obejmują zakres większy, niż ten, który jest przedmiotem zamówienia niniejszego
postępowania przetargowego. Dokładny zakres robót określają przedmiary robót sporządzone na
podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
Zakres realizacji inwestycji jest objęty:
1. pozwoleniem na budowę Starosty Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z dnia
24.02.2010r. przeniesionym decyzją nr 376/11 z dnia 01.09.2011r. na Zamawiającego;
2. pozwoleniem na budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: DW-1/2010 z dnia
15.02.2010r. przeniesionym decyzją nr 44/2015 z dnia 01.04.2015r.na Zamawiającego;
Dla części nr 3 Zamawiający uzyskuje aktualnie pozwolenie na budowę które, zostanie
przekazane Wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania umowy za realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega w ramach zamówienia realizację przez Wykonawcę odejść sieci
kanalizacyjnej do granic nieruchomości (dróg) objętych zakresem umożliwiających dalszą
realizację kolejnych etapów budowy kanalizacji zakończonych czopem, zgodnie z dokumentacją
projektową.
8. Wykonawca wykonując niniejsze Zamówienie winien uwzględnić wszystkie wymagania
Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;
9. Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu
własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.
10. Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
11.Na przedmiot zamówienia określony w ust. 5 pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia
składają się m.in.:
1) sporządzenie w terminie do 30 dni od dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, harmonogramu bazowego dla całości
inwestycji (rzeczowo – finansowego) zgodnie z Procedurą Budowy Harmonogramu
Bazowego i Operacyjnego oraz Słownikiem Pojęć do Procedury Budowy Harmonogramu
Bazowego i Harmonogramu Operacyjnego oraz uzyskanie zatwierdzenia od Zamawiającego.
2) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,
3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej wraz z ponownym wytyczeniem każdego odcinka
robót bezpośrednio przed jego realizacją,
4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu,
5) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
Strona 5 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
6) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i
zagospodarowania placu budowy,
7) remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach
i chodnikach,
8) roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia
gruntu,
9) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
10) próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, w tym inspekcję
wykonanego zakresu kanalizacji kamerą telewizyjną umożliwiającą identyfikację
zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu pisemnego wraz
z nagraniem na nośniku cyfrowym,
11) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną i opisową
oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym,
12) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających
użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa
budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa
ochrony przeciwpożarowej)
13) wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego potwierdzone protokołami odbiorów,
14) wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie pisemnych deklaracji mieszkańców o zamiarze
podpisania umowy na odbiór ścieków przed wykonaniem podłączeń do ich posesji,
15) wykonywanie nadzoru archeologicznego w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia.
12. Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako
wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do
wykonania. W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje
dokument zawierający większy zakres robót.
13. Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.
14. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i sprawdzenia w terenie warunków
wykonania niniejszego zamówienia w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.
15. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez
niego nadzorowana i gwarantowana.
16. Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.
17. Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. dokumentacji
projektowej, przedmiarach robót,), w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych
dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których
mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one
realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu
niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe
podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie
takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne będą takie same lub
lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji
zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628),
zaś materiały które mogą być ponownie wykorzystane przekazać Zamawiającemu, który wskaże
miejsce jego składowania.
Strona 6 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
19.Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),
2) ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia
odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,
3) objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.
20. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska
i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.
21.Wymogi dla okresu gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez minimum 36 miesięcy,
od dnia wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego
2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych;
3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie
powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji
i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;
4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania
usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez
Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);
5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu
umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.
6) Warunki gwarancji zostały szczegółowo określone we wzorze Karty Gwarancyjnej.
Strona 7 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-02 11:17
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-07 22:28
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-07 22:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.
 
           Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II"
  Unieważnienie nastąpiło z przyczyn proceduralnych.   
 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-07 21:29
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-07 21:39
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129345
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony