Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Wybierz żądane menu umieszczone poniżej

Numer ogłoszenia: .01/2013 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2013-02-07 godz. 19:35 do piątek 2013-02-15 godz. 15:00 wtorek 2013-02-19 godz. 15:00 piątek 2013-03-01 godz. 15:00 piątek 2013-03-01 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Aleksandrów Kujawski: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-07 19:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2013-02-07
Data końca składania ofert: piątek 2013-02-15 godz. 15:00
Oznaczenie: Numer ogłoszenia: .01/2013
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

Numer ogłoszenia: .01/2013.....; data zamieszczenia: .07.02.2014 r.....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko- pomorskie, tel./faks: 0-54 828-47-70/0-54 282-47-70

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pgkiw.alekskuj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pod nazwą. ,,Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”, dla niżej wymienionych Zadań:


 

 1. Zadanie I: ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim”

 2. Zadanie II: ,,Budowa Tłoczni ścieków Sanitarnych przy ul. Granicznej”

 3. Zadanie III: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski”

Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inżyniera Kontraktu zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl

 

Zamówienie obejmuje techniczny (budowlany), finansowy, administracyjny, prawny i terminowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, przedmiotową umową i Kontraktem (tj. zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót umową o wykonanie robót budowlanych, na którą składają się następujące dokumenty: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Formularz oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy).

 

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do podstawowych obowiązków między innymi wchodzą:

 

 1. na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Wykonawcę Robót

  1. wyznaczenie Daty Rozpoczęcia – zgodnie z kl. 8.1 Warunków Kontraktu

  2. odbieranie, weryfikowanie i akceptowanie dokumentów jakie Wykonawca Robót winien opracować i przedłożyć przed rozpoczęciem Robót (w szczególności: systemu zapewnienia jakości – zgodnie z kl. 4.9 Warunków Kontraktu, Programu Robót – zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, Planu Płatności – zgodnie z k. 14.4 Warunków Kontraktu, dokumentów potwierdzających należyte ubezpieczenie Kontraktu - zgodnie z Rozdziałem 18 Warunków Kontraktu)

  3. uzgodnienie z Wykonawcą Robót formy i kształtu Rozliczeń (Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności) o których mowa w kl. 14.3 Warunków Kontraktu

 

 1. na etapie prowadzenia robót budowlanych:

  1. prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem Robót i ich rozliczaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, postanowieniami Kontraktu oraz założeniami określonymi w dokumentach opracowanych przez Wykonawcę Robót na potrzeby realizacji Kontraktu

  2. odbieranie i weryfikowanie pod kątem technicznym, prawnym i finansowym wniosków Stron o Zmianę do Kontraktu oraz wniosków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do wprowadzenia Zmiany do Kontraktu lub udzielenia zamówień dodatkowych/uzupełniających, dokumentowanie podjętych przez Strony ustaleń

  3. podejmowanie wszelkich działań umożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z założonym Programem Robót

  4. stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach mających znaczenie dla realizacji Kontraktu;

  5. prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją Robót, tj. weryfikowanie Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności i Końcowe Świadectwo Płatności, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.3, 14.6, 14.10, 14.11, 14.13 Warunków Kontraktu) ,

  6. sporządzanie Raportów miesięcznych o których mowa poniżej i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w zakresie realizowanych robót budowlanych;

  7. podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Kontraktem oraz dobrą praktyką budowlaną, to jest w szczególności:

   • kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej itp.

   • ustanowienie i odpowiedzialność za czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż wymaganych przez Zamawiającego, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

   • ustanowienie i odpowiedzialność za czynności koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

   • weryfikacja dostarczanych przez dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę Robót (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.);

   • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów;

   • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

   • uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach Prób Końcowych, odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji;

   • odebranie, zweryfikowanie i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdań Wykonawcy Robót z wykonanych Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych

   • rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia Robót;

   • weryfikacja faktur Wykonawcy Robót pod kątem rachunkowym i zgodności z wydanymi Świadectwami Płatności oraz wstępna kwalifikacja wydatków Zamawiającego zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia i odpowiednimi wytycznymi.

 

 1. po zakończeniu robót budowlanych:

  1. zorganizowanie protokołowanych czynności odbiorów technicznych potwierdzających możliwość przystąpienia do Prób Końcowych

  2. pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej Robót

  3. pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie Projektów Prób Końcowych obejmujących Rozruch Mechaniczny i Rozruch Technologiczny obiektu opisany w

  4. nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Robót Prób Końcowych, weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę Robót sprawozdania z wykonania tych Prób;

  5. wydanie Świadectwa Przejęcia po zasadniczym wykonaniu Robót umożliwiającym ich prawidłową eksploatację; opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Przejęcia – Protokołu odbioru końcowego Robót i przekazaniu inwestycji do eksploatacji

  6. przyjęcie i zweryfikowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót Oświadczenia po Ukończeniu

  7. przyjęcie i zweryfikowanie przekazanych przez Wykonawcę Robót dokumentów gwarancji jakości

  8. opracowanie i uzgodnienie ze Stronami procedury zgłaszania, usuwania i dokumentowania wad, usterek i awarii

 2. w Okresie zgłaszania wad:

  1. nadzór nad zakończeniem przez Wykonawcę Robót wszystkich zaległych prac stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia

  2. nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę Robót wszystkich wad, usterek i awarii stwierdzonych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia jak i ujawnionych w Okresie zgłaszania wad

  3. wydanie Świadectwa Wykonania (zgodnie z kl. 11.9 Warunków Kontraktu); opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Wykonania – Protokołu usunięcia wszystkich wad, usterek i awarii ujawnionych do końca Okresu zgłaszania wad

  4. przyjęcie od Wykonawcy Robót zwolnienia z zobowiązań (zgodnie z kl. 14.12 Warunków Kontraktu)

  5. wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.13 Warunków Kontraktu)

 

Ponadto Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do:

 1. wydawania Wykonawcy Robót poleceń (zgodnie z kl. 3.1 Warunków Kontraktu) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót

 2. podejmowanie procedury ustaleń określonej w kl. 3.5 Warunków Kontraktu w sytuacjach określonych w Kontrakcie

 3. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; organizowanie przynajmniej raz w miesiącu protokołowanej Narady Technicznej z udziałem Stron, której przedmiotem będzie omówienie stanu realizacji Kontraktu, powstałych problemów i podjęcie niezbędnych ustaleń zmierzających do rozwiązania tych problemów.

 4. sporządzenia następujących Raportów:

   • Raport Wstępny złożony w terminie 30 dni po zawarciu umowy o przedmiotowe zamówienie

   • Raporty Miesięczne składane w terminie 15 dni po upływie każdego kolejnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, w okresie od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do zasadniczego zakończenia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót.

   • Raport Końcowy złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót

   • Raport Ostateczny złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Wykonania Robót

 1. rozliczenia projektu

    • rozliczanie zakupów dokonanych przez wykonawców robót;

    • przygotowywanie wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentacji finansowej do wniosków o płatność i akceptacja pod kątem merytorycznym w zakresie swoich odpowiedzialności;

    • przygotowywanie wszelkich wyjaśnień, projektów pism i stanowisk, niezbędnych do rozliczenia projektu;

    • dbanie o właściwą promocję i informację w projekcie (tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, broszury itp.);

 

Szczegółowy zakres inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze strony Inżyniera Kontraktu zawiera właściwy dla danego Zadania Opis Przedmiotu Zamówienia, załączony do części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy przed złożeniem oferty

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 50%. wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9- usługi nadzoru budowlanego, 71540000-5- usługi zarządzania budową, 71630000-3- usługi kontroli i nadzoru technicznego, 71541000-2- usługi zarządzania projektem budowlanym, 71521000-6 - usługi nadzorowania placu budowy, 79140000-7 -doradztwo prawne i usługi informacyjne

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 01.06. 2015 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł.).

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y wykaże/ą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/li minimum 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważne) z zakresu gospodarki wodno-ściekowej lub ochrony środowiska, w tym:

 

 

  1. przynajmniej jedno zamówienie z zakresu gospodarki wodno- ściekowej lub ochrony środowiska o wartości nadzorowanego zamówienia (umowy o roboty lub umowa o roboty z projektowaniem) wynoszącego minimum 18 000 000 PLN netto (osiemnaście milionów złotych)

 

Warunki Kontraktowe uznane za równoważne winny posiadać następujące cechy spełnione łącznie:

 

   • Warunki winny określać prawa i obowiązki Stron - uczestników procesu inwestycyjnego

   • Warunki winny być opracowane dla określonego typu inwestycji - tj. roboty budowlane lub budowlane z projektowaniem

   • Warunki winny mieć charakter międzynarodowy (tj. opracowane przez instytucję o charakterze międzynarodowym lub przeznaczone dla inwestycji mogących podmiotowo lub przedmiotowo wykraczać poza granice jednego państwa)

   • Warunki powinny zawierać i określać rolę odrębnego podmiotu zarządzającego inwestycją w imieniu inwestora (tj. Inżyniera Kontraktu lub innego podmiotu o takim charakterze)

 

Za zrealizowane usługi Inżyniera Kontraktu Zamawiający uzna takie usługi, w których Inżynier wydał Wykonawcy Robót Świadectwo Wykonania w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub doprowadził do wydania innego równoważnego dokumentu.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y wykaże/ą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje/ą lub będzie/dą dysponować (w przypadku udzielenia zamówienia, od chwili zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie) wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Skład osobowy zespołu Inżyniera Kontraktu wymagany jako minimalny:

 1. Inżynier Rezydent (1 osoba) – wykształcenie wyższe, co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenia w zarządzaniu budową w charakterze Inżyniera Rezydenta/Kierownika zespołu dla co najmniej jednej zakończonej inwestycji (dla której wydane zostało Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub inny dokument równoważny) z zakresu gospodarki wodno - ściekowej lub ochrony środowiska realizowanej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (lub innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi)

 

 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej (1 osoba) – wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót.

 

 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (1 osoba) – wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót.

 

 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej (1 osoba) – wykształcenie wyższe techniczne, posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót.
   

 2. Specjalista ds. rozliczeń (1 osoba) – wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

 

 1. Specjalista ds. prawnych i Warunków Kontraktowych FIDIC (1 osoba) – wykształcenie wyższe prawnicze, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z realizacją zamówień publicznych, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

 

 

Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych powyżej w punktach b.-d.) jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Wszystkie wymienione wyżej osoby winny władać językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na realizacje powierzonych obowiązków. W innym wypadku Wykonawca winien zapewnić odpowiednią ilość wykwalifikowanych tłumaczy.

 

Wymienieni wyżej Inspektorzy i Specjaliści przedstawieni w Ofercie Wykonawcy nie mogą prowadzić lub podejmować się obowiązków w ramach innych zobowiązań, w taki sposób który uniemożliwiłby prawidłowe wykonywanie obowiązków wykonywanych w ramach przedmiotowego zamówienia.

 

W razie potrzeby Wykonawca obowiązany jest zaangażować również innych specjalistów, o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymienionych wyżej funkcji, poza możliwością:

 • połączenia funkcji Inżyniera Rezydenta z funkcją jednego inspektora nadzoru inwestorskiego

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y:

 

 • osiągnął/ęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości: 700 000 PLN rocznie (siedemset tysięcy złotych),

 • posiada/ją środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej : 100 000 PLN (sto tysięcy złotych)

 • posiada/ją ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 1 000 000 PLN (jeden milion złotych)

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – IDW. Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków.

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzorów stanowiących Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ - IDW

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ- IDW.

 • rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego (Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

 

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być załączone do składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków), winien udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami. W szczególności Wykonawca winien wówczas załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian ( w tym terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadku:

 

 1. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,

 

 1. gdy niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy

 2. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

 3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.

 4. wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych.

 5. zmiany terminu wykonania Robót budowlanych i umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

 

Ponadto strony mogą dokonać zmian w niniejszej umowie w przypadkach, w których okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Zmiany takie mogą dotyczyć w szczególności konieczności formalnych modyfikacji, będących skutkiem udzielonych zamówień uzupełniających lub dodatkowych (zarówno Wykonawcy Robót budowlanych jak i Inżynierowi Kontraktu).

 

Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

 

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 r. miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski,.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-07 19:26
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 19:32
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-11 20:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2013-02-19 godz. 15:00
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 11.02.2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

Przetarg nieograniczony na
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

 

Zamawiający zmienia pkt. IV.4.4), Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/2013 nadając mu następującą treść:


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 r. miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski,.

 

 

z poważaniem:

 

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 

 

 

 

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-11 20:06
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-12 19:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

                                                                                    Aleksandrów Kujawski, dnia 12.02.2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

Przetarg nieograniczony na
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

 

Zamawiający zmienia pkt. 16 i 17 IDW nadając mu następującą treść:


 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 

 1. w zakresie merytorycznym :

Pani/Pan…Adam Karbowniczek……………………………………….

tel./faks: 54 282 4770; 512 119 579

adres poczty elektronicznej darma14@wp.pl

 1. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Pani/Pan…Adam Karbowniczek……………………………………….

tel./faks: 54 282 4770; 512 119 59

adres poczty elektronicznej

3) w sprawach technicznych :

Pani/Pan……Ryszard Nowakowski……………………………………..

tel./faks: 54 282 4770; 509 328 275

adres poczty elektronicznej pgkiw@wp.pl

 

17. Miejsce termin i sposób złożenia ofert.

 

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościelna 14,

87-700 Aleksandrów Kujawski - w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

19.02.2013 r.

do godziny

15 00

 

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Wodociągowej sp. z o.o.

ul. Kościelna 14, 87-700

Aleksandrów Kujawski

 

Oferta w postępowaniu na

 

Pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pod nazwą:

Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni

ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

 

Nie otwierać przed dniem…19.02.2013 r.…..: do godziny…1500………

 

 

 1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

 1. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

 

 1. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 

 

 

                                                                                                                      z poważaniem:

 

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 

 

 

 

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-12 18:29
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3 Przetarg nieograniczony na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-19 08:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2013-03-01 godz. 15:00
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3
Szczegółowa informacja:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3
Przetarg nieograniczony na
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
1. Zamawiający zmienia pkt. IV.4.4), Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/2013 nadając mu następującą
treść:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.03.2013
r. miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14, 87-700
Aleksandrów Kujawski.
2. Zamawiający zmienia treść punktu III.3.4), akapit 4 (wymagania dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży sanitarnej), nadając treści akapitu następującą treść:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (1 osoba) – wykształcenie wyższe techniczne,
posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., nr 83, poz. 578 z późniejszymi
zmianami) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby
samorządu zawodowego, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika robót.
z poważaniem:
Adam Karbowniczek
Prezes Zarządu Spółki
Otrzymują:
1 x adresat
1xa/a
 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-19 07:33
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4 Przetarg nieograniczony na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-19 21:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2013-03-01 godz. 12:00
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4
Szczegółowa informacja:

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
Projekt w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012
Aleksandrów Kujawski, dnia 19.02.2013 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4
Przetarg nieograniczony na
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
1. Zamawiający prostuje błąd pisarski (pominięcie godziny) pkt. IV.4.4), Ogłoszenia o zamówieniu
nr 01/2013 nadając mu następującą treść:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.03.2013
r., godz. 12.00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14,
87-700 Aleksandrów Kujawski.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Przetarg nieograniczony na
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
1. Zamawiający zmienia treść siwz w następujący sposób:
1. Zmienia sie treść punktu 17, ppkt 2 SIWZ IDW:
JEST:
17.Miejsce termin i sposób złożenia ofert.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy
opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej sp. z o.o.
ul. Kościelna 14, 87-700
Aleksandrów Kujawski
Oferta w postępowaniu na
Pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pod nazwą:
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.
Nie otwierać przed dniem…1.03.2013 r.…..: do godziny…1500………
WINNO BYĆ:
17.Miejsce termin i sposób złożenia ofert.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy
opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej sp. z o.o.
ul. Kościelna 14, 87-700
Aleksandrów Kujawski
Oferta w postępowaniu na
Pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pod nazwą:
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.
Nie otwierać przed dniem…1.03.2013 r.…..: do godziny…1200………
z poważaniem:
Adam Karbowniczek
Prezes Zarządu Spółki
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-19 20:24
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-11 23:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Zawiadomienie o wyborze oferty
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.03.2013 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Sp. z.o.o.w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Kościelna 14,

87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pt.

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

pt.

Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Spójności

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. Faks

2. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- numer najkorzystniejszej oferty: 3

- cena oferty 159.900,00 zł brutto

- Wykonawca: PROKSEN Sp. z o.o.,

ul. Lubicka 44,

87-100 Toruń,

tel. 56/662-61-00 fax. 56/662-61-10

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę zgodnie z kryteriami podanymi w siwz przez Zamawiającego.

3. Zamawiający informuje, że umowa może być zawarta po terminie 23 marca 2013r. zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp to jest 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

4. Porównanie ofert Wykonawców zamówienia przedstawia poniższa tabela:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Proponowana cena

PLN netto

1

B-Act Sp. z o.o,

ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz

484 620,00

2

WYG International Sp. z o.o,

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

799 500,00

 

3

Proksen Sp. z o.o,

ul. Lubicka 44, 87 – 100 Toruń

159 900,00

4

DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o,

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

1 054 609,38

 

 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej

określone w rozdziale VI Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść odwołanie w terminie określonym art. 182

ust 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

 

                                                                                           Prezes PGKiW Sp. z o.o.  

                                                                                           w  Aleksandrowie Kujawskim                                                                                      

                                                                                    Adam Karbowniczek

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-11 22:34
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-11 22:36
Załączniki:
[drukuj]