Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Wybierz żądane menu umieszczone poniżej

Numer ogłoszenia: 2/2013 Dokumentacja techniczna OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA przedmiar branży sanitarnej OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 30318 ZMIANA SIWZ 30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2013-02-15 godz. 08:00 do piątek 2013-03-08 godz. 12:00 piątek 2013-03-15 godz. 12:00 piątek 2013-03-22 godz. 12:00 wtorek 2013-03-26 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Aleksandrów Kujawski: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Numer ogłoszenia: 2/2013
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-15 08:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2013-02-15
Data końca składania ofert: piątek 2013-03-08 godz. 12:00
Oznaczenie: Numer ogłoszenia: 2/2013
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Numer ogłoszenia: 2/2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko- pomorskie, tel./faks: 0-54 828-47-70/0-54 282-47-70

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pgkiw.alekskuj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach realizacji projektu planuje się budowę oraz modernizację następujących obiektów:

 1. Budowa:

 1. budynek techniczny nr 1 obejmujący:

  • pomieszczenie urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków;

  • stację dmuchaw;

  • stację odwadniania i higienizacji osadu.

 2. dwa piaskowniki wirowe;

 3. komora rozdziału ścieków i osadu recyrkulowanego przed reaktorem biologicznym;

 4. reaktor biologiczny złożony z dwóch ciągów technologicznych obejmujący:

  • komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego;

  • komory beztlenowe;

  • komory niedotlenione;

  • komory tlenowe;

 5. komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi;

 6. dwa osadniki wtórne radialne;

 7. stanowisko poboru próbek;

 8. przepompownia osadu i części pływających;

 9. komora armatury;

 10. silos na wapno;

 11. magazyn osadu odwodnionego;

 12. stanowisko preparatu pix;

 13. stacja zlewcza ścieków dowożonych;

 14. zbiornik ścieków dowożonych;

 1. Modernizowane:

 1. pompownia lokalna;

 2. komory tlenowej stabilizacji osadu (adaptowane z reaktora biologicznego Biooxybloku);

 3. budynek socjalny;

 4. budynek techniczny nr 2 (rozbudowany o pomieszczenie kotłowni)

 5. pomieszczenie krat;

 6. studzienka wodomierzowa;

 7. a także sieci technologiczne oraz wod.-kan., elektroenergetyczne oraz opaski, chodniki, drogi

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 1. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składa się:

 

 • Projekt budowlany,

 • Projekty wykonawcze,

 • Przedmiary robót – jako dokument uzupełniający,

 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

 

 1. Dokumentacja projektowa jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Zestawienie dokumentacji projektowej:

 

 1. Tom 1 – Projekt budowlany. Branża architektoniczna

 2. Tom 2 – Projekt budowlany. Branża technologiczna

 3. Tom 3 – Projekt budowlany. Branża konstrukcyjna

 4. Tom 4 – Projekt budowlany. Branża architektoniczno- konstrukcyjna

 5. Tom 6 – Projekt budowlany. Branża drogowa

 6. Tom 7 – Projekt budowlany branży elektrycznej

 7. Projekt budowlany- rozbiórka istniejących obiektów wyłączonych z eksploatacji. Branża konstrukcyjna

 

 1. Wykonawca wykonując niniejsze Zamówienie winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;

 

 1. Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

 

 1. Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

 

 1. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 5 pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia składają się ponadto:

 

 1. organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,

 2. wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,

 3. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

 4. sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i zagospodarowania placu budowy,

 6. remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach i chodnikach,

 7. roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu,

 8. przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

 9. próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego,

 10. kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym,

 11. dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej)

 12. wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego

 13. oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania. W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierający większy zakres robót.

 

 1. Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.

 

 1. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i sprawdzenia w terenie warunków wykonania niniejszego zamówienia w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.

 

 1. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

 

 1. Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.

 

 1. Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót,), w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628),

 

 1. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

 

 1. stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

 2. ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,

 3. objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.

 

 1. Wymogi dla okresu gwarancji:

 

1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji ważnej przez minimum 36 miesięcy, od dnia wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego

 

2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy od dnia przejęcia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia

 

3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;

 

4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);

 

5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.

 

6) Warunki gwarancji zostały szczegółowo określone we Wzorze Karty Gwarancyjnej, załączonej do części II SIWZ- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

  • 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

  • 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

  • 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

  • 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

  • 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy o przedmiotowe zamówienie

- Zakończenie realizacji Robót (Czas na Ukończenie): 10.11.2014 r.

- termin wykonania zamówienia: Czas na Ukończenie + 365 dni Okresu Zgłaszania Wad, tj. 10.11.2015 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający obowiązany jest zapewnić w wykonaniu zamówienia udział osób posiadających odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oceny wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia złożonego na podstawie odpowiedniego wzoru (załącznika do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y wykaże/ą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/li że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:

 

  1. co najmniej 1 zamówienia o wartości co najmniej 8.000.000,00 PLN netto (słownie: osiem milionów zł) którego przedmiotem była budowa lub modernizacja obiektu oczyszczalni ścieków z podaniem rodzaju i wartości wymienionego zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, którzy zamierzają wspólnie realizować zamówienie – Zamawiający dokona oceny wspólnie posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia. Jednakże warunek postawiony przez Zamawiającego w w/w punkcie a) winien być spełniony w całości przez przynajmniej jednego z wymienionych Wykonawców.

 

Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Zamawiającego (inwestora obiektu) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ (Instrukcji Dla Wykonawców, IDW) – Wykaz wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót). Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków (w szczególności rodzaj i wartość zamówienia określonego powyżej.

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y wykaże/ą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje/ą lub będzie/dą dysponować (w przypadku udzielenia zamówienia, od chwili zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie) wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Skład osobowy zespołu wymagany jako minimalny:

 1. Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychbez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe techniczne,

  • co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych,

  • doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę obiektu gospodarki wodnej,

  • posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 1. Kierownik robót branżowych co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

 

  • co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych,

 

  • posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 1. Kierownik robót branżowych co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

 

 • co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych,

 

 • posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 

 1. Technolog - Co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie techniczne z zakresu inżynierii środowiska lub inżynierii sanitarnej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z wykonywaniem lub nadzorowaniem wykonywania lub projektowaniem prac związanych z technologią oczyszczania ścieków

 

Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne osoby o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.

 

Zamawiający dopuszcza łączenie co najwyżej dwóch wymienionych wyżej funkcji w jednej osobie pod warunkiem, że osoba ta spełnia wyżej wymienione wymagania dla obydwu funkcji.

 

Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych powyżej w punktach a.-d.) jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

 

 • Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ IDW

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz

 • Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do SIWZ IDW,

 • oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ IDW. Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 do 5 do SIWZ IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań stawianych przez Zamawiającego.

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/y:

 

 1. Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości: 18. 000. 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych)

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego (Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

 

 1. posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

 

 1. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

  1. wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ IDW – Wykaz zrealizowanych zamówień o roboty budowlane, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót),

 

  1. wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ IDW, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

 

  1. wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do SIWZ IDW,

 

  1. oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ IDW,

 

  1. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

  1. opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości: 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej, dotyczącej tych podmiotów.

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów o braku podstaw do wykluczenia.

 

W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

 

 1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

 

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez podmiot trzeci zasobów z których Wykonawca korzysta przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 

- z zastrzeżeniem, że kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty,

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów Wykonawca będzie korzystał kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być załączone do składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków), winien udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami. W szczególności Wykonawca winien wówczas załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

 1. Zamawiający również przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian ( w tym terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) w zakresie:

 

 

 1. zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,

 

 1. wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

 

 1. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,

 

 1. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (np. ujawnienia w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów)

 

 1. jeżeli niedotrzymanie terminu Czasu na Ukończenie stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy

 

 1. w przypadku konieczności zlecenia innych robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych), niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

 

 1. konieczności zmiany treści umowy w wyniku udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego

 

 1. w przypadku wystąpienia błędów lub luk w dokumentacji projektowej, jeśli zmiana jest niezbędna dla prawidłowej realizacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji wykrytymi w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, które nieznane były w momencie ogłoszenia niniejszego przetargu.

 

 1. wprowadzenia Zmiany do Kontraktu w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Kontraktu opisanych w cz. II niniejszego SIWZ (wzór umowy)

 

 1. zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w ofercie

 

 1. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu

 

 1. w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).

 

 1. zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie lub załączniku stanowiących jej integralną cześć), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 9.2.3) lit. a) lit. a. do c. niniejszej IDW.

 

 1. niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia

 

 1. w przypadku otrzymania dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

 1. gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. przypadku otrzymania a następnie przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

 1. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają przeprowadzenia procedury Zmiany określonej w Rozdziale 13 {Zmiany i Korekty} Warunków Kontraktu opisanych w cz. II niniejszego SIWZ (wzór umowy) oraz zawarcia Aneksu do umowy o przedmiotowe zamówienie.

 

 1. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia wykonawcy, kalkulacja tej zmiany nastąpi na następujących zasadach:

 

 1. na podstawie średnich cen materiału i pracy sprzętu publikowanych w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud, lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud, a w ostatniej kolejności wydawnictwa Bistyp (w każdym przypadku wg stawek dla regionu na którym znajduje się Teren Budowy za kwartał, w którym realizowane były roboty), odpowiednich dla okresu złożenia wniosku przez Wykonawcę i Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR,

 

 1. w oparciu o tabele i kalkulacje branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów oraz urządzeń, wyłącznie w przypadku braku danych wyszczególnionych w pkt 1)

 

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. , ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 8 marca 2013 r. ; miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski,.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-15 07:07
Załączniki:
Dokumentacja techniczna
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-21 13:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: Dokumentacja techniczna

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-21 12:42
Załączniki:
 • Dokumenty37.1MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-02-21 12:53
 • Projekt wykonawczy.part131MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-02-21 13:02
 • Projekt wykonawczy.part227.6MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-02-21 13:10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-26 19:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2013-03-15 godz. 12:00
Oznaczenie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-26 19:15
Załączniki:
przedmiar branży sanitarnej
data opublikowania zdarzenia: 2013-02-26 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: przedmiar branży sanitarnej

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-02-26 19:32
Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-12 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2013-03-22 godz. 12:00
Oznaczenie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-12 15:33
Załączniki:
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-15 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-15 12:18
Załączniki:
 • 30314 odp. na pyt. do SIWZ231.4kB
  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-03-15 12:19
30318 ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-19 19:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2013-03-26 godz. 12:00
Oznaczenie: 30318 ZMIANA SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-19 18:45
Załączniki:
 • 30318 ZMIANA SIWZ71.32kB
  30318 ZMIANA SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-03-19 18:46
30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-19 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-19 18:47
Załączniki:
30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-19 21:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 30318 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-19 18:48
Załączniki:
30321 odp. na pyt. do SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-21 19:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 30321 odp. na pyt. do SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-21 18:33
Załączniki:
 • 30321 odp. na pyt. do SIWZ313.38kB
  30321 odp. na pyt. do SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2013-03-21 18:34
30321 wyjaśnienia i zmiana SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-21 20:00
Typ zdarzenia: modyfikacja treści SIWZ
Oznaczenie: 30321 wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-21 18:48
Załączniki:
30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-21 21:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-21 18:49
Załączniki:
30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
data opublikowania zdarzenia: 2013-03-21 22:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 30321 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-03-21 18:51
Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2013-05-22 08:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-05-22 07:42
Załączniki:
[drukuj]