Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2018-05-07 godz. 22:20 do poniedziałek 2018-05-21 godz. 14:00 wtorek 2018-05-22 godz. 14:30
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-07 22:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-05-07
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-05-21 godz. 14:00
Szczegółowa informacja:
Załącznik nr 11 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)
na
roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Aleksandrów Kujawski – etap II”
Strona 1 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
2. Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce realizacji Zamówienia: Teren realizacji położony jest w województwie kujawsko-pomorskim,
powiecie aleksandrowskim, w mieście Aleksandrów Kujawski.
4.Wszystkie wartości wyszczególnione w niniejszym dokumencie podane zostały z należytą
starannością, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Odchylenia od podanych
parametrów mogą wystąpić ze względu na przyjęty poziom dokładności obliczeń, sposób obliczeń,
a także nieznaczne zmiany rzeczywistych parametrów w granicach dopuszczalnych przez
obowiązujące przepisy prawa i dobrą praktykę budowlaną.
5. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami
odpowietrzająco- napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężonymi oraz niezbędnymi
przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
2) Zamówienie swoim zasięgiem obejmuje w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawski
następujące zlewnie:
- Zlewnie Z1 (część);
3) W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację sześciu części:
część nr 1 - ul. Wyspiańskiego Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-3 rys.nr 37,
TOM I/C-4 rys.nr 45 i TOM I/C-5 rys.nr 53 na
odcinku od studni S90 / 1 – S do studni S90/9
w zlewni sanitarnej Z1. Odejście do ulic:
Parkowa i Lipowa.
część nr 2 - ul. Dworcowa Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Strona 2 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-5 rys.nr 53,
TOM I/C-6 rys.nr 60 i rys. nr 65 na odcinku od
studni S90/9 do studni S16/3 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni S16/2
do studni S16/1/1 i S16/1/2 TOM I/C-6 rys.nr
60 i rys. nr 65 w zlewni sanitarnej Z1. z dnia
15.02.2010r. Odejście do ulic: Kościelna.
część nr 3 - ul. Dworcowa (przejście pod torami) Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej, roboty ziemne, roboty
drogowe związane z odtworzeniem po całej
szerokości nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu oraz przecisk
pod torami. Zakres obejmuje realizację sieci
kanalizacyjnej na odcinku od studni S16/3 do
studni S16/2 TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. Odejście do ulic: brak.
część nr 4 - ul. Chopina Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu. Zakres
obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-6 rys.nr 64 i
rys. nr 65 oraz TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni
S16/1/1 do studni S2/1 TOM I/C-7 rys. nr 70
w zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Szeroka, Okrzei,
Piłsudskiego, Górna, Łąkowa, Kościuszki,
Drzewna, Czysta, Bojowników o Wolność i
Demokrację i Akacjowa.
część nr 5 - ul. Sikorskiego Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem nawierzchni jezdni wraz z
podbudową w świetle wykopu. Zakres
obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
Strona 3 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
części opisowej oraz TOM I/C-6 rys.nr 64 i
rys. nr 65 oraz TOM I/C-6 rys.nr 60 w zlewni
sanitarnej Z1. A także pozwoleniem na
budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
znak: DW-1/2010 na odcinku od studni S66/1
do studni S66/8 TOM I/C-7 rys. nr 70 w
zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Szczygłowskiego i Targowa.
część nr 6 - ul. Narutowicza Zadanie związane z budową sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, robotami
naprawczymi i rozbiórkami związanymi z
rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty
ziemne, roboty drogowe związane z
odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni
jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.
Zakres obejmuje realizację sieci kanalizacyjnej
zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty
Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z
dnia 24.02.2010r. w dokumentacji: TOM I/A,
TOM I/B, TOM I/B-1, TOM I/B-2, TOM I/B-3
części opisowej oraz TOM I/C-5 rys.nr 53,
TOM I/C-6 rys.nr 60, rys. nr 65 i TOM I/C-6
rys.nr 59, TOM I/C-5 rys.nr 52 i rys.nr 59,
TOM I/C-4 rys.nr 44 na odcinku od studni
S16/1/2 do studni S44/23 w zlewni sanitarnej
Z1. A także pozwoleniem na budowę
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: DW-
1/2010 na odcinku od studni S16/1/1 do
studni S16/1/2 TOM I/C-6 rys.nr 60 i rys. nr
65 w zlewni sanitarnej Z1. z dnia 15.02.2010r.
Odejście do ulic: Tartaczna, Boczna, 8 Marca.
4) Zestawienie długości sieci - kanalizacja grawitacyjna
Kanalizacja grawitacyjna – zakres kwalifikowany
część zamówienia
Średnica nominalna Ø 500 [m]
Średnica nominalna Ø 400[m]
Średnica nominalna Ø 315[m]
Średnica nominalna Ø 250 [m]
Średnica nominalna Ø 200 [m]
Średnica nominalna Ø 160 [m]
Razem [m]
część nr 1 - ul.Wyspiańskiego 494,00 0,00 0,00 50,00 50,00 36,00 630,00
część nr 2 - ul. Dworcowa 363 0 0 4 0 19 386,00
część nr 3 - ul. Dworcowa (przejście pod torami) 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
część nr 4 - ul. Chopina 575,50 0,00 7,00 11,00 200,00 0,00 793,50
część nr 5 - ul. Sikorskiego 289,5 7,00 0 6 15,5 24 342,00
część nr 6 - ul. Narutowicza 878,00 13,00 40,00 40,00 0,00 78,00 1 049,00
RAZEM 2 646,00 20,00 47,00 111,00 265,50 157,00 3 246,50
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 3 246,5 m kanałów grawitacyjnych
Strona 4 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
6. Opis podstawowych obiektów i urządzeń: zgodny z dokumentacją projektową stanowiącą
załącznik do siwz.
7. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się:
· Projekty budowlano- wykonawcze,
· Przedmiary robót – jako dokumenty uzupełniające.
Część dokumentacji projektowej jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.pgkiw.pl/. Dokumentacja projektowa w formie
papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA!
Projekty budowlano-wykonawcze, będące załącznikami do wydanych decyzji pozwoleń na
budowę, obejmują zakres większy, niż ten, który jest przedmiotem zamówienia niniejszego
postępowania przetargowego. Dokładny zakres robót określają przedmiary robót sporządzone na
podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
Zakres realizacji inwestycji jest objęty:
1. pozwoleniem na budowę Starosty Aleksandrowskiego znak: AB.7351-67/10 z dnia
24.02.2010r. przeniesionym decyzją nr 376/11 z dnia 01.09.2011r. na Zamawiającego;
2. pozwoleniem na budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: DW-1/2010 z dnia
15.02.2010r. przeniesionym decyzją nr 44/2015 z dnia 01.04.2015r.na Zamawiającego;
Dla części nr 3 Zamawiający uzyskuje aktualnie pozwolenie na budowę które, zostanie
przekazane Wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania umowy za realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega w ramach zamówienia realizację przez Wykonawcę odejść sieci
kanalizacyjnej do granic nieruchomości (dróg) objętych zakresem umożliwiających dalszą
realizację kolejnych etapów budowy kanalizacji zakończonych czopem, zgodnie z dokumentacją
projektową.
8. Wykonawca wykonując niniejsze Zamówienie winien uwzględnić wszystkie wymagania
Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;
9. Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu
własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.
10. Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
11.Na przedmiot zamówienia określony w ust. 5 pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia składają się m.in.:
1) sporządzenie w terminie do 30 dni od dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, harmonogramu bazowego dla całości
inwestycji (rzeczowo – finansowego) zgodnie z Procedurą Budowy Harmonogramu
Bazowego i Operacyjnego oraz Słownikiem Pojęć do Procedury Budowy Harmonogramu
Bazowego i Harmonogramu Operacyjnego oraz uzyskanie zatwierdzenia od Zamawiającego.
2) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,
3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej wraz z ponownym wytyczeniem każdego odcinka
robót bezpośrednio przed jego realizacją,
4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu,
5) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
Strona 5 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
6) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i
zagospodarowania placu budowy,
7) remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach
i chodnikach,
8) roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu,
9) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
10) próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, w tym inspekcję
wykonanego zakresu kanalizacji kamerą telewizyjną umożliwiającą identyfikację
zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu pisemnego wraz
z nagraniem na nośniku cyfrowym,
11) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną i opisową
oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym,
12) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających
użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa
budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa
ochrony przeciwpożarowej)
13) wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego potwierdzone protokołami odbiorów,
14) wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie pisemnych deklaracji mieszkańców o zamiarze
podpisania umowy na odbiór ścieków przed wykonaniem podłączeń do ich posesji,
15) wykonywanie nadzoru archeologicznego w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia.
12. Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako
wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do
wykonania. W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje
dokument zawierający większy zakres robót.
13. Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.
14. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i sprawdzenia w terenie warunków
wykonania niniejszego zamówienia w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.
15. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez
niego nadzorowana i gwarantowana.
16. Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.
17. Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. dokumentacji
projektowej, przedmiarach robót,), w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych
dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których
mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one
realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu
niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe
podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie
takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne będą takie same lub
lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji
zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628),
zaś materiały które mogą być ponownie wykorzystane przekazać Zamawiającemu, który wskaże
miejsce jego składowania.
Strona 6 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”
19.Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),
2) ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia
odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,
3) objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.
20. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska
i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.
21.Wymogi dla okresu gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez minimum 36 miesięcy,
od dnia wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego
2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych;
3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie
powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji
i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;
4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania
usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez
Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);
5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu
umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.
6) Warunki gwarancji zostały szczegółowo określone we wzorze Karty Gwarancyjnej.
Strona 7 z 7
Sygn.:……………….
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”

 •  
 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-07 21:59
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-07 22:01
Załączniki:
Dotyczy: zapytań do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-14 19:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 14.05.2018r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o.

ul. Kościelna 14

87-700 Aleksandrów Kujawski


 

dotyczy: zapytań do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”

Odpowiedzi do pytań oferentów i wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytania odpowiednio:

PYTANIE 1: W opisie do projektu pkt. 9.3.0 – Roboty drogowe – cyt.:”Roboty drogowe zostały ujęte w tomie III całości opracowania”. Prosimy o udostepnienie tomu III, brak na stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego nie zawiera tomu III (Zamawiający przejął dokumentację od Urzędu Miejskiego). Zakres robót drogowych określony w zamówieniu wynika z przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ.

PYTANIE 2: Dodatkowo proszę o udostępnienie uzgodnień zarządców dróg objętych zamówieniem co do sposobu odtworzenia konstrukcji istniejących drogowej po wykonywanych robotach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w posiadaniu uzgodnień zarządców dróg objętych zamówieniem co do otworzenie robót drogowych. Zamawiający oczekuje wykonania robót drogowych w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

PYTANIE 3: Prosimy o szczegółowe zestawienie konstrukcji istniejących nawierzchni objętych zamówieniem wraz z grubościami nawierzchni oraz podbudów przewidzianych do demontażu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada zestawienia konstrukcji istniejących nawierzchni objętych zamówieniem. Grubość nawierzchni bitumicznej wskazuje jednoznacznie przedmiar robót.

PYTANIE 4: Czy na drogach objętych zamówieniem występują drogi z podbudową np. z kostki brukowej, betonu, płyt itp., itd? Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego nie precyzuje tych informacji.

ODPOWIEDŹ: Na drogach objętych zamówieniem nie występują drogi z podbudową wymienioną w pytaniu.

PYTANIE 5: Czy istniejące krawężniki zostają bez zmian czy należy przewidzieć ich wymianę? Jeżeli tak w jakich ilościach i o jakiej konstrukcji?

ODPOWIEDŹ: Zakres robót nie przewiduje wymiany krawężników, poza tymi które wynikają z uszkodzeń spowodowanych robotami Wykonawcy.

PYTANIE 6: Czy na ulicach objętych zamówieniem jest wykonana kanalizacja deszczowa? Czy w związku z tym regulacja wysokościowa istniejących włazów kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej itp. leży po stronie wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: W części zakresu zamówienia występuje kanalizacja ogólnospławna, która w wyniku robót zostanie przemianowana na deszczową. W ramach prac związanych w odtworzeniem nawierzchni Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania regulacji wysokościowej wszystkich istniejących włazów i krat występujących na obszarze objętym pracami budowlanymi;

PYTANIE 7: Proszę o podanie miejsca zrzutu ewentualnych wód gruntowych z pompowań i czy będą naliczane opłaty z tym związane? Jeśli tak w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ: W przypadku wystąpienia konieczności pompowań wód gruntowych wody pochodzących z pompowań należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat z tym związanych.

PYTANIE 8: Czy będą naliczane opłaty związane z zajęciem pasa drogowego? Jeśli tak to w jakim okresie? Czy roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogowej będzie objęte też tymi opłatami?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i powinien skalkulować w cenie ofertowej. Zamawiający nie będzie stroną decyzji w związku z tym wysokość opłat naliczy właściciel drogi.

PYTANIE 9: Czy tłocznia ścieków w ul. Wyspiańskiego jest objęta przedmiotem zamówienia? Brak w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ: Tłocznia w ul. Wyspiańskiego nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

PYTANIE 10: Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego profili podłużnych sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych objętych Zamówieniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieści profile podłużne sieci objęte zakresem zamówienia do 15.05.2018 na stronie www przedmiotowego przetargu.

PYTANIE 11: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod podjęciem pozycji kosztorysowych występujących w przedmiarach robót: „Dostosowanie istniejącej kanalizacji do nowych warunków odpływu”? Z czym wiążą się opisane roboty? Gdzie są opisane w dokumentacji technicznej?

ODPOWIEDŹ: Pozycja w kosztorysie pod nazwą: "Dostosowanie istniejącej kanalizacji do nowych warunków odpływu" odnosi się do możliwej konieczności wykonania prac uzupełniających: czasowych przyłączy, przepięć oczyszczenia fragmentów podejść, napraw studzienek, wyposażenia, prac murarskich. Czyli obejmuje roboty nieprzewidziane oraz niezbędne do wykonania celem prawidłowej eksploatacji sieci.

PYTANIE 12: Prosimy o udostępnianie dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w Zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w Zamówienia.


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-14 19:01
Załączniki:
Informacja
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-15 23:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W dniu 17.05.2017r. Zamawiający zaprasza oferentów na spotkanie - wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji. Spotkanie zacznie się o godz. 9.30 w siedzibie PGKiW na ul. Kościelnej 14 w Aleksandrowie Kujawskim."

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-15 22:13
dotyczy: zapytań do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-18 22:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 18.05.2018r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o.

ul. Kościelna 14

87-700 Aleksandrów Kujawski


 

dotyczy: zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”

 

PYTANIE 1: Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

ODPOWIEDŹ: Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 7 624 983,00 zł netto, czyli 9 369 728,00 zł brutto.

 

PYTANIE 2: Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zabezpieczył środki na przedmiotową inwestycję w taki sposób że:

 1. wkład własny 20%:

 2. 80% z pożyczki WFOŚiGW.

 

PYTANIE 3: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Oferenci mogą modyfikować kosztorys ofertowy (usuwać oraz dodać pozycje, edytować opisy, ilości jednostki)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza modyfikację kosztorysu ofertowego jedynie w zakresie dodawania pozycji, które nie zostały w przedmiarze np.: pt. „opłata za zajęcie pasa drogowego”.

 

PYTANIE 4: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym dla realizacji zadania. Jedynie w zakresie ul. Dworcowa (przecisk pod torami) trwa procedura wznowienia wcześniej uzyskanego pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę dla tego zakresu najpóźniej do 30 lipca 2018r.

 

PYTANIE 5: Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyszczególnia materiały, które będzie trzeba przywieść na skład do dyspozycji Zamawiającego: tj. ewentualne nadwyżki z wykopów, materiały z rozbiórek i frezowania dróg, itp.

 

PYTANIE 6: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

 

PYTANIE 7: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, że podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) wymieniać trzeba te elementy metalowe i żeliwne, które nie będą spełniały swojej funkcji (za zgodą inspektora nadzoru branżowego oraz Zamawiającego).

 

PYTANIE 8: Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji geologicznej, na którą powołuje się Projekt Budowlano-Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wszedł w posiadanie dokumentacji w tym zakresie i została ona udostępniona na stronie przetargowej w dniu 17.05.2018r.

 

PYTANIE 9: Wykonawca wnosi o przekazanie warunków technicznych do projektowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. zoo w Aleksandrowie Kujawskim, na którą powołuje się Projekt Budowlano-Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ: W ocenie Zamawiającego te warunki zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wykonania przedmiotowej inwestycji.

 

PYTANIE 10: Wykonawca wnosi o przekazanie aktualnych uzgodnień i warunków wydanych przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie posiadane przez Zamawiającego uzgodnienia i warunki zostały udostępnione na stronie przetargu.

 

PYTANIE 11: Wykonawca wnosi o przekazanie protokołów ZUD, na które powołuje się Projekt Budowlano-Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada protokołów ZUD, o które pyta oferent.

 

PYTANIE 12: Wykonawca wnosi o przekazanie projektu branż drogowej, na który powołuje się Projekt Budowlano-Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada dokumentacji, o którą pyta oferent.

 

PYTANIE 13: Wykonawca wnosi o przekazanie rysunków profili rurociągów, na które powołuje się Projekt Budowlano-Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił rysunki profili rurociągów na stronie przetargu.

 

PYTANIE 14: Wykonawca wnosi o przekazanie Szczegółowych Specyfikacji technicznych dla branży drogowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada oczekiwanej dokumentacji.

 

PYTANIE 15: Wykonawca wnosi o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ: Posiadana dokumentacja w wersji papierowej jest w siedzibie Zamawiającego do wglądu. Na stronie przetargu Zamawiający udostępnił istotną cześć dokumentacji.

 

PYTANIE 16: Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie w jakim zakresie należy odtworzyć nawierzchnie po wykonaniu sieci?

Zgodnie z SIWZ:

roboty drogowe związane z wykonaniem odtworzenia podbudowy i nawierzchni w świetle wykopu oraz wykonania nawierzchni jezdni na całej szerokości,”

Zgodnie z OPZ:

„  Zadanie   związane   z   budową   sieci kanalizacyjnej   wraz   z   przyłączami,   robotami naprawczymi   i   rozbiórkami   związanymi   z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, roboty

ziemne,   roboty   drogowe   związane   z odtworzeniem po całej szerokości nawierzchni jezdni wraz z podbudową w świetle wykopu.”

Wykonawca wnosi o podanie układu oraz grubości  warstw konstrukcyjnych zaliczanych do podbudów oraz nawierzchni jezdni.

ODPOWIEDŹ: Poruszone w pytaniu kwestie zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli Zamawiającego na spotkaniu w dniu 17.05.2018r. Zamawiający ponadto w tym zakresie określił opisał wymagania i oczekiwania w przedmiarze robót.

 

PYTANIE 17: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż podbudowy należy odtworzyć w świetle wykopu a nawierzchnie na całej szerokości jezdni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem i SIWZ.

 

PYTANIE 18: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przed wykonaniem nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni należy przeprowadzić frezowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie grubości frezowanie.

 

PYTANIE 19: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę jakichkolwiek krawężników na nowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca będzie ponosił koszty wymiany uszkodzonych podczas wykonywanych robót krawężników.

 

PYTANIE 20: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do odtworzenia warstw podbudów Zamawiający dopuści materiały uzyskane z rozbiórki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały wbudowane powinny odpowiednie parametry techniczne oraz umożliwić uzyskanie założonego wskaźnika zagęszczenia.

 

PYTANIE 21: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw podbudów Zamawiający dopuści mieszankę wapienną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiały wbudowane powinny odpowiednie parametry techniczne oraz umożliwić uzyskanie założonego wskaźnika zagęszczenia.

 

PYTANIE 22: W celu doboru odpowiednich parametrów mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawca wnosi o podanie kategorii ruchu dla poszczególnych ulic.

ODPOWIEDŹ: Podnoszone kwestię należy ustalić z właścicielem dróg.

 

PYTANIE 23: Projekt umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek:

zawarcie z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego (lub komórką  właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem drogami) porozumienia w sprawie zajęcia pasa drogowego, celem realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,”

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy z tytułu zajęcia pasa drogowego Zarządcy dróg  będą naliczali jakieś opłaty?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie wysokości tych opłat.

ODPOWIEDŹ: Poruszone w pytaniu kwestie zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli Zamawiającego na spotkaniu w dniu 17.05.2018r. oraz w poprzednich odpowiedziach Zamawiającego.

 

PYTANIE 24: Projekt umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek:

zawarcie z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego (lub komórką  właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem drogami) porozumienia w sprawie zajęcia pasa drogowego, celem realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,”

Wykonawca wnosi o przekazanie wzoru porozumienia z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Dokument ten jest niezbędny do oszacowania całkowitego kosztu realizacji zadania.

ODPOWIEDŹ: Poruszone w pytaniu kwestie zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli Zamawiającego na spotkaniu w dniu 17.05.2018r. Zamawiający nie posiada wzorów porozumienia o które pyta oferent.

 

PYTANIE 25: Projekt umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek:

zawarcie z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego (lub komórką  właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem drogami) porozumienia w sprawie zajęcia pasa drogowego, celem realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,”

Jakie obowiązki oraz koszty zostaną nałożone na Wykonawcę w porozumieniu z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego?

ODPOWIEDŹ: Poruszone w pytaniu kwestie zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli Zamawiającego na spotkaniu w dniu 17.05.2018r.

 

PYTANIE 26. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 15) Umowy:

 Do obowiązków Wykonawcy - oprócz obowiązków wymienionych w rozdz. III pkt 1 SIWZ - w szczególności należy:

15) ponoszenie kosztów ewentualnych napraw urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli (urządzeń, elementów zagospodarowania terenu), znajdujących się w sąsiedztwie pro­wadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bądź zaniechania działań,

 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie ponosił kosztów naprawy uszkodzeń niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji i obiektów.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca nie będzie ponosił kosztów niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji i obiektów.

 

PYTANIE 27. Dotyczy § 6 ust. 5 i 6 Umowy:

 5. Wartość wszystkich PŚP wydanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 85% wartości za­twierdzonej kwoty kontraktowej zawartej w niniejszej umowie w § 1.

6. Pozostałe 15% wartości zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności po akceptacji końcowego Rozliczenia Wykonaw­cy, przedłożeniu innych niezbędnych dokumentów określonych w niniejszej umowie i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

 Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogu. W ocenie Wykonawcy zapis ten może skutkować nieuzasadnionym zatrzymywaniem części należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca ponadto wskazuje, że na poczet ewentualnych roszczeń Zamawiający dysponować będzie zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Nie jest więc konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ: Wskazany w pytaniu wymóg ma na celu powiązanie ostatecznej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uzyskaniem efektu ekologicznego, który jest niezbędny z punktu widzenia skutecznego rozliczenia projektu przed instytucjami współfinansującymi projekt tj.: (potencjalnie NFOŚiGW w Warszawie) i WFOŚiGW w Toruniu. Przedmiotowe zapisy nie maja na celu zatrzymania części należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W świetle zdefiniowanego problemu Zamawiający wychodzi naprzeciw potencjalnym Wykonawcom i zmienia zapisy umowy w następujący sposób:

§ 6 ust. 5 i 6 Umowy:

 5. Wartość wszystkich PŚP wydanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 90% wartości za­twierdzonej kwoty kontraktowej zawartej w niniejszej umowie w § 1.

6. Pozostałe 10% wartości zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności po akceptacji końcowego Rozliczenia Wykonaw­cy, przedłożeniu innych niezbędnych dokumentów określonych w niniejszej umowie i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

 

PYTANIE 28. Wykonawca prosi o informację, czy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia (konsorcjum), Zamawiający wyraża zgodę na odrębne wystawianie faktur przez każdego z partnerów konsorcjum co do zakresu robót wykonywanych przez danego partnera konsorcjum?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża takiej zgody. Fakturę powinien wystawiać Lider Konsorcjum.

 

PYTANIE 29. Dotyczy § 8 ust. 3 pkt. 5) Umowy

 Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

5)   umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania robót przebieg realizacji inwestycji.

Ponadto Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż wynagrodzenie dla Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ: W świetle pytania Zamawiający zmienia zapisy § 8 ust. 3 w następujący sposób:

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: (…)

Ponadto zmienia zapisy § 8 ust. 3 pkt. 5) w następujący sposób:

suma wynagrodzeń (zarówno netto jak brutto) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż wynagrodzenie (zarówno netto jak brutto) dla Wykonawcy.

 

PYTANIE 30. Dotyczy § 12 ust. 4 Umowy

 Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady i usterki, to Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolar­nie wad i usterek przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

 Wykonawca prosi o zmianę zapisu z „w terminie określonym przez Zamawiającego” na „w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów w przedstawionym zakresie.

 

PYTANIE 31.  Wykonawca zwraca się o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ustala limit kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

 

PYTANIE 32.   Wykonawca prosi o informację, czy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia (konsorcjum) Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez każdy podmiot z osobna w odniesieniu do jego zakresu prac?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje złożenie zabezpieczenia należnego wykonania umowy przez Lidera Konsorcjum.

 

PYTANIE 33.    Wykonawca wnosi, aby okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-k, w uzasadnionych przypadkach, prowadzić mogły również do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności przestoje, za które Wykonawca nie odpowiada, powodują wzrost kosztów, które Wykonawca musi ponieść, co może stanowić słuszne uzasadnienie do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:Zamawiający nie będzie interpretował w chwili obecnej zapisów umowy.

 

PYTANIE 34.   Dotyczy § 16 ust. 12 Umowy

 Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej za­łącznik nr 3 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu. Przestoje, za które Wykonawca nie odpowiada, powodują wzrost kosztów, które Wykonawca musi ponieść, co może stanowić słuszne uzasadnienie do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:.: Zamawiający nie będzie interpretował w chwili obecnej zapisów umowy.

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian treści umowy polegających na:

 1. § 5 ust. 1 pkt. 17 w następujący zapis: „…termin 3 godzin….” zmienia na „….termin 2 dni…”;

 2. § 5 ust. 2 w następujący zapis: „….termin 3 dni roboczych….” zmienia na „….5 dni roboczych….”;

 3. § 6 ust. 3 w następujący sposób: „…nie może być mniejsza niż 600.000,00zł….” zmienia na „…nie może być mniejsza niż 500.000,00zł…”.

 

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-18 22:02
dotyczy: zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-18 23:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2018-05-22 godz. 14:30
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 18.05.2018r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o.

ul. Kościelna 14

87-700 Aleksandrów Kujawski


 

dotyczy: zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”

W ZWIĄZKU Z OSTATNIMI ZAPYTANIAMI i ODPOWIEDZIAMI ORAZ WYNIKAJĄCYMI Z NICH ZMIANAMI WARUNKÓW UMOWY I SIWZ ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA DO OFERT DO DNIA 22.05.2018R. GODZ 14.30.

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-18 22:07
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-28 22:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Protokół z otwarcia ofert - dostępny do pobrania w załączniku.

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-05-28 21:50
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 21:56
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-12 22:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-06-12 21:33
Załączniki:
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-19 21:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie  o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w załączniku.

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2018-06-19 20:56
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 22:15
Załączniki:
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129349
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony